دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 28، بهار 1399، صفحه 1-112 

مقاله پژوهشی

1. ساخت تأکید در کردی

صفحه 1-13

10.22126/jlw.2019.4567.1352

مسعود دهقان؛ کورش صابری


2. استعاره های مفهومی زمان در زبان فارسی: رویکردی شناختی-پیکره ای

صفحه 15-29

10.22126/jlw.2020.1362

فاطمه رئیسی؛ آزیتا افراشی؛ شهین نعمت زاده؛ مریم مقدسین