دوره و شماره: دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 31، دی 1399، صفحه 1-117 

مقاله پژوهشی

واژه‌بست در لری خرم‌آبادی

صفحه 1-20

10.22126/jlw.2020.4866.1391

فاطمه آخوندی؛ مرضیه صناعتی