دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 40، فروردین 1402، صفحه 1-103 

مقاله پژوهشی

محدودیت‌های همنشینی همخوان‌ها در مرز اشتقاق در زبان فارسی

صفحه 1-22

10.22126/jlw.2020.5321.1440

زهرا اسماعیلی متین؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا؛ ارسلان گلفام؛ محمد دبیرمقدم


فرایند درج همخوان در گویش تبریزی بر پایه نظریه بهینگی

صفحه 23-39

10.22126/jlw.2022.7775.1638

سولماز خرّم؛ سید محمد رضی نژاد؛ محمود بی جن خان؛ لطیف عطاری


بررسی شناختی صفات مرکب در کردی هورامی پاوه

صفحه 83-102

10.22126/jlw.2022.8100.1652

پیمان صفیعی؛ بلقیس روشن؛ آرزو نجفیان؛ فاطمه یوسفی راد