دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، تیر 1402، صفحه 1-101 
انواع مختلف ساخت چپ‌نشانی در زبان فارسی

صفحه 101-117

10.22126/jlw.2022.8335.1665

زینب همایونی؛ رضوان متولیان؛ بتول علی نژاد