دوره و شماره: دوره 11، شماره 3، مهر 1402، صفحه 1-111 
فرایند جابه‌جایی موضعی در زبان فارسی

صفحه 43-64

10.22126/jlw.2023.8903.1690

هانا حسینی؛ شجاع تفکری رضائی؛ عامر قیطوری