دوره و شماره: دوره 11، شماره 4، دی 1402، صفحه 1-166 

مقاله پژوهشی

رویکردی شناختی به نفی دوگانه در زبان فارسی

صفحه 1-25

10.22126/jlw.2022.7869.1644

مریم ارغوانی؛ ارسلان گلفام؛ آزیتا افراشی


انطباق خوشه همخوان آغازین در زبان ترکی آذربایجانی

صفحه 27-46

10.22126/jlw.2023.8780.1684

روشن باباعلیپور؛ سید محمد رضی نژاد؛ محمد رضا اروجی