دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، اسفند 1392 

مقاله پژوهشی

بررسی ساختواژی و معنایی پسوند «-گر» در زبان فارسی

صفحه 1-22

گیتی تاکی؛ پاکزاد یوسفیان؛ ابراهیم مرادی


ساختار تصریفی فعل در بلوچی سرحدی گرنچین

صفحه 23-48

عباسعلی آهنگر؛ موسی محمودزهی؛ فرزانه جمالزهی


شیوة تغییر واکه‌های مرکب در وام‌واژه‌های انگلیسی

صفحه 123-137

عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا؛ زهرا اسماعیلی متین؛ ارسلان گلفام


نمود دستوری در گویش لری بختیاری

صفحه 139-157

والی رضایی؛ مریم امانی بابادی