موضوعات = معناشناسی شناختی
تعداد مقالات: 9
مقایسه بازتاب استعاری زمان در دو گفتمان متون مطبوعاتی فارسی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 79-89

10.22126/jlw.2020.5047.1411

زینب نوری؛ بلقیس روشن؛ ارسلان گلفام


رویکردی شناختی به بازنمایی رویداد حرکت در زبان هَورامی

دوره 6، شماره 21، مرداد 1397، صفحه 43-58

سیدمهدی سجادی؛ محمد راسخ مهند؛ غلامحسین کریمی دوستان؛ علی افخمی


بررسی تغییرات معنایی واژۀ «دولت» در زبان فارسی بر اساس نظریۀ پیش‌نمونه

دوره 6، شماره 21، مرداد 1397، صفحه 77-97

بیستون عباسی؛ بلقیس روشن؛ نرجس بانو صبوری؛ مهدی سبزواری


تحلیل صرفی و معنایی رنگ‌واژه‌ها در زبان گرجی فریدون‌شهر: رویکردی شناختی

دوره 6، شماره 20، خرداد 1397، صفحه 1-22

نرجس اسکندرنیا؛ بلقیس روشن؛ آرزو نجفیان


حرکت فرضی در زبان فارسی: رویکردی شناختی به مسیرهای گسترشی

دوره 2، شماره 6، آذر 1393، صفحه 1-25

آزیتا افراشی؛ آسیه رحمانی


بررسی طرحواره‌های وجهیت در زبان فارسی با رویکرد شناختی

دوره 1، شماره 4، خرداد 1393، صفحه 101-118

زهرا رحمانی پرهیزکار؛ ارسلان گلفام؛ آزیتا افراشی


مفهوم‌سازی افعال حرکتی بسیط زبان فارسی: رویکردی شناختی

دوره 1، شماره 3، اسفند 1392، صفحه 103-122

ارسلان گلفام؛ آزیتا افراشی؛ غزاله مقدم