دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

حذف و همگونی واکه پیشوند التزامی/امری در کردی کلهری: تحلیلی در نظریه بهینگی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1401

10.22126/jlw.2022.8157.1656

مهدی فتاحی


تحلیل سه داستان‌ فارسی معاصر در سبکِ جریان سیال ذهن براساس نظریه شناختی جهان‌های‌متن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1401

10.22126/jlw.2022.8221.1659

سعیده علی نوری؛ آزیتا افراشی؛ ُسیده نازنین امیر ارجمندی؛ علی اصغر سلطانی


چگونگی رفع التقای واکه‌های کشیده با واکۀ تکواژ جمع در زبان فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1401

10.22126/jlw.2022.8199.1657

بشیر جم


انواع مختلف ساخت چپ‌نشانی در زبان فارسی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1401

10.22126/jlw.2022.8335.1665

زینب همایونی؛ رضوان متولیان؛ بتول علی نژاد


تصریف فعل در کُردی سنندجی در چارچوب ساختواژۀ ساختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1401

10.22126/jlw.2023.8471.1669

نسترن دیوانی سنندج؛ فریبا قطره


استعارۀ تصویری در کارتون‌های شهروندی با موضوع محیط زیست

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1401

10.22126/jlw.2022.7105.1595

بهاره قادری نژاد؛ مهناز کربلایی صادق؛ حیات عامری


مقایسه ساختار واژگانی کتاب های تألیف و ترجمه‌شده برای کودکان بر اساس اصول صرف طبیعی: مطالعه موردی پایگاه دادگان زبان فارسی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1402

10.22126/jlw.2023.8607.1674

سارا رزقی؛ آرزو نجفیان؛ فاطمه یوسفی راد؛ سیده فاطمه علوی


بررسی حروف اضافه مکانی زبان فارسی با رویکرد زبان‌شناسی شناختی (مطالعه موردی «بین»)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1402

10.22126/jlw.2023.8661.1677

محمدرضا پهلوان‌نژاد؛ زهرا حسن‌پوران


تحلیل نمود ایستایی و فعالیتی در کردی کلهری (بر اساس رویکرد فازی)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1402

10.22126/jlw.2023.8651.1676

حبیب گوهری؛ مهرانگیز برآورده؛ طیبه خوشبخت


رهیافتی شناختی از جهان‌های متن رمان شعر کرسی اثر شیرکو بیکس بر اساس نظریۀ جهان های متن

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1402

10.22126/jlw.2022.8321.1664

مسعود دهقان؛ بهمن حیدری؛ عامر قیطوری


کاربرد ضمیر فاعلی در گونه فارسی گفتاری و نوشتاری معیار؛ مقایسه‌ای پیکره‌بنیاد

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1402

10.22126/jlw.2023.8876.1689

مریم رمضانخانی؛ بهزاد رهبر


نشانه‌شناسی اجتماعی مقتلِ سرالأسرار جلیلی کرمانشاهی از منظر پی یر گیرو

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1402

10.22126/jlw.2023.8262.1662

محمدابراهیم مال میر؛ سحر یوسفی


بررسی بندهای موصولی در زبان ترکی آذری و فارسی:رویکردی رده‌شناختی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1402

10.22126/jlw.2023.8591.1672

آنیتا بازیان؛ حیات عامری؛ ارسلان گلفام


رویکردی شناختی به نفی دوگانه در زبان فارسی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1402

10.22126/jlw.2022.7869.1644

مریم ارغوانی؛ ارسلان گلفام؛ آزیتا افراشی


فرایندهای واجی در کردی سنندجی در چارچوب واج‌شناسی نوایی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1402

10.22126/jlw.2023.9018.1696

نسترن دیوانی؛ ماندانا نوربخش


فرایند جابه‌جایی موضعی در زبان فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1402

10.22126/jlw.2023.8903.1690

هانا حسینی؛ شجاع تفکری رضائی؛ عامر قیطوری