دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. محدودیت‌های همنشینی همخوان‌ها در مرز اشتقاق در زبان فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1399

10.22126/jlw.2020.5321.1440

زهرا اسماعیلی متین؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا؛ ارسلان گلفام؛ محمد دبیرمقدم


2. تبیین توزیع واژه‌بست‌ در کردی اردلانی بر اساس نظریه فاز

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1399

10.22126/jlw.2020.5454.1456

روزیتا رنجبر؛ بهرام مدرسی


3. قانون مجاورت هجا در واژه های مشتق زبان فارسی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1399

10.22126/jlw.2020.5493.1460

زهرا اسماعیلی متین؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا؛ ارسلان گلفام؛ محمد دبیرمقدم


4. بررسی میزان فرسایش واژگان زبان اول در میان دوزبانه‌های کردی-فارسی شهر اسلام‌آباد غرب

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1400

10.22126/jlw.2021.7059.1591

کورش صابری؛ دنیا جعفری؛ نوذر قیصری


5. مقایسة رویکردهای مفهوم‌سازی غم، در اشعار محمدجواد محبت و یدالله بهزاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1400

10.22126/jlw.2022.7178.1602

هاشم کرمی؛ نسرین علی اکبری؛ زانیار نقشبندی


6. رویکرد قدرت جایگاهی به تقویت آغازه در زبان فارسی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1400

10.22126/jlw.2021.6087.1512

زینب محمدابراهیمی جهرمی؛ زهرا کریمی باوریانی؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا؛ یدالله منصوری


7. تحلیلی بوم‌گرایانه بر واژگانی شدن مفاهیم حوزه حیوانات اهلی در زبان کردی کرمانجی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1400

10.22126/jlw.2021.6263.1533

الهام میزبان؛ شهلا شریفی؛ عطیه کامیابی گل


8. نحوه نمایش احساس تعجب در زبان فارسی؛ بر اساس روش ترکیبی واژگانی و پیکره‌مدار

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1400

10.22126/jlw.2021.6462.1545

سیده ساره صادقی؛ حسن ختن‌لو؛ محمد راسخمهند


9. واج‌آرایی در زبان ترکی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1400

10.22126/jlw.2021.6519.1552

وحید صادقی؛ سولماز محمودی


10. بررسی تغییرات واجی واکه پیشوند منفی ساز کردی کلهری پیش از غلت: تحلیلی در بهینگی متوالی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1400

10.22126/jlw.2021.6659.1563

مهدی فتاحی


11. بررسی مفهوم سازی حرکت در افعال مرکب فارسی: رویکردی شناختی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1400

10.22126/jlw.2021.6771.1571

بهشته ازگلی؛ بهرام مدرسی؛ حیات عامری


12. جایگاه و ویژگی‌های عناصر نحوی مؤثر بر دامنۀ خوانش نمودی در زبان فارسی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1400

10.22126/jlw.2021.6790.1572

معصومه امینی فر؛ زهرا ابوالحسنی چیمه؛ بهرام مدرسی


13. نقش عوامل اجتماعی درتنوعات واجی و واژگانی در زبان هورامی (گویش پاوه) بر اساس زبانشناسی اجتماعی تنوع گرا

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1400

10.22126/jlw.2021.6858.1578

نادیا صفیعی؛ ابراهیم بدخشان؛ مسعود دهقان؛ اکرم کرانی


14. مجهول‌سازی محمول‌های سببی ساختواژی در ترکی آذری (گونه سریش آباد قروه): انفصال مسبب از رویداد سبب

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1400

10.22126/jlw.2021.6914.1583

مرتضی ملاولی؛ یادگار کریمی؛ غلامحسین کریمی دوستان؛ وحید غلامی؛ عادل دستگشاده


15. طبقه‌بندی معنایی افعال ساده دارای متمم حرف اضافۀ «به»‌ای: یک بررسی پیکره‌بنیاد

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1400

10.22126/jlw.2022.7181.1601

رضامراد صحرائی؛ سمیرا میرزائی


16. واکاوی ساخت‌های ایدئولوژیکی زبان در روزنامه‌های فارسی‌زبان استان کردستان: تحلیل گفتمان انتقادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1401

10.22126/jlw.2021.6563.1557

عادل محمدی؛ فردوس آقا گل زاده سیلاخوری؛ زهرا ابوالحسنی چیمه


17. نقش قدرت جایگاهی در بروز فرایند همگونی در زبان فارسی بر مبنای رویکرد سیبویه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22126/jlw.2022.7435.1616

زهرا کریمی باوریانی


18. ارتباط نمود دستوری و واژگانی در زبان فارسی: مطالعه‌ای از منظر رویکرد انباشتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22126/jlw.2022.7458.1619

موسی غنچه پور؛ زهره احمدی پور اناری


19. واکه‌های ساده‌ی لری خرم‌آبادی: یک بررسی صوت‌شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22126/jlw.2022.7493.1623

نسیم وفایی سالارپور؛ ماندانا نوربخش؛ هما اسدی


20. نگاشت معنایی فعلهای وجهی فارسی میانۀ زردشتی از دیدگاه رده شناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1401

10.22126/jlw.2022.7482.1622

نرجس بانو صبوری؛ شهلا شریفی


21. تحلیلی بر مبنای بهینگی درباره کوتاه‌شدگی واکه‌ای برای رفع التقای واکه در زبان کردی و فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22126/jlw.2021.6954.1586

امید قلخانی؛ مریم ایرجی؛ فائزه فرازنده پور