دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. بررسی پیکره‌بنیاد کلمات به‌کار‌رفته در بازنمایی مجرم، قربانی و جرم در مطبوعات ایران بر اساس چارچوب سبک‌شناسی انتقادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1399

10.22126/jlw.2020.4480.1339

یعقوب شهریاری؛ امیرسعید مولودی؛ مهرزاد منصوری


2. تحلیلی شناختی از استعاره‌های مفهومی و طرحواره‌های تصوری در ضرب‌المثل‌های ترکی آذری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1399

10.22126/jlw.2020.4548.1350

رامین گلشائی؛ فرزانه موسوی؛ فریده حق بین


3. انتخاب نام فرزند از منظر زبان شناسی اجتماعی شناختی در دهه‌های 95-1366 ( مطالعه موردی: بخش کلاترزان در شهرستان سنندج )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1399

10.22126/jlw.2020.4893.1394

ابراهیم بدخشان؛ سید انور اسدی


4. سلسله مراتب قرض‌‌‌گیری زبان ‌‌‌‌‌ترکی‌‌‌‌‌آذربایجانی از زبان فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1399

10.22126/jlw.2019.4424.1334

عبدالحسین حیدری


5. بررسی مفهوم‌سازی شناختی عشق در رمان‌های سیمین دانشور

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1399

10.22126/jlw.2020.4559.1353

فرشید باقری؛ خیرالله محمودی؛ امیرسعید مولودی


6. بررسی ساخت نحوی و ساخت اطلاع سازه‌های پیشایند‌شده درجملات ساده فارسی (با استناد به داده‌هایی از یک گزارش فوتبال)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1399

10.22126/jlw.2020.4562.1351

مریم جانبخشی؛ حبیب گوهری؛ اکبر عزیزیفر