دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. بررسی مفهوم‌سازی شناختی عشق در رمان‌های سیمین دانشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1399

10.22126/jlw.2020.4559.1353

فرشید باقری؛ خیرالله محمودی؛ امیرسعید مولودی


2. بررسی کنش گفتاری تشکر در گویش کردی ایلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1399

10.22126/jlw.2020.4843.1389

مجتبی قیطاسی؛ رضا خانی؛ طاهره افشار