تعداد مقالات: 146
1. تأثیر قدرت موضوعات فعلی بر حالت نمایی افتراقی: شواهدی از گویش هورامی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 1-20

محمد راسخ مهند؛ زانیار نقشبندی


2. بررسی کاهش واکه‌ای و مشخصه‌های آکوستیکی واکۀ /æ/ در لهجۀ کرمانی

دوره 1، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 1-14

وحیده ابوالحسنی زاده؛ مریم عبدالعلی زاده


3. بررسی ساختواژی و معنایی پسوند «-گر» در زبان فارسی

دوره 1، شماره 3، زمستان 1392، صفحه 1-22

گیتی تاکی؛ پاکزاد یوسفیان؛ ابراهیم مرادی


4. بررسی زایشی دستگاه واجی گویش بلوچی سرحدّیِ گرنچین

دوره 1، شماره 4، بهار 1393، صفحه 1-30

عباسعلی آهنگر؛ کارینا جهانی؛ گلناز مدرسی قوامی؛ فهیمه ساغریچی


5. بررسی جایگاه بی‌نشان قید حالت در زبان فارسی

دوره 2، شماره 5، تابستان 1393، صفحه 1-19

مهرزاد منصوری


6. حرکت فرضی در زبان فارسی: رویکردی شناختی به مسیرهای گسترشی

دوره 2، شماره 6، پاییز 1393، صفحه 1-25

آزیتا افراشی؛ آسیه رحمانی


7. مطابقه، مقوله‌ای معنامند در ساخت غیرشخصی: تحلیلی در چارچوب دستور شناختی

دوره 2، شماره 7، زمستان 1393، صفحه 1-29

سحر بهرامی خورشید؛ ارسلان گلفام؛ صدیقه سعیدی زاده


8. بررسی و توصیف حالت‌نمایی در چهار گویش فارسی خوزستان از منظر رده‌شناسی زبان

دوره 2، شماره 8، بهار 1394، صفحه 1-23

زهرا حامدی شیروان؛ شهلا شریفی؛ محمود الیاسی


9. روند نام‎گذاری فرزندان در شهر مهاباد از دیدگاه زبان‎شناسی اجتماعی

دوره 5، شماره 19، زمستان 1396، صفحه 1-18

بهمن زندی؛ منیژه میر مکری


10. تحلیل صرفی و معنایی رنگ‌واژه‌ها در زبان گرجی فریدون‌شهر: رویکردی شناختی

دوره 6، شماره 20، بهار 1397، صفحه 1-22

نرجس اسکندرنیا؛ بلقیس روشن؛ آرزو نجفیان


11. بررسی نظام خویشاوندی کُردی میانی و مقایسۀ آن با فارسی و انگلیسی

دوره 6، شماره 21، تابستان 1397، صفحه 1-19

مهران احمدی؛ محمدصدیق زاهدی


12. بررسی نام‌گذاری اشخاص در بانه از دیدگاه نام‌شناسی اجتماعی

دوره 6، شماره 22، پاییز 1397، صفحه 1-19

بهزاد احمدی؛ بهمن زندی؛ آرزو نجفیان؛ بلقیس روشن


13. قلب نحوی در کردی کلهری براساس برنامۀ کمینه‌گرا

دوره 6، شماره 23، زمستان 1397، صفحه 1-19

مصطفی خان محمدی؛ شجاع تفکری رضائی


15. تحلیل مورایی کشش جبرانی در گویش فارسی کرمانشاهی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-15

10.22126/jlw.1970.1069

سمیرا احمدی‌ورمزانی؛ مهدی فتاحی


16. التقای واکه ها و رفع آن در کردی میانه

دوره 7، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-15

مهران احمدی؛ محمدصدیق زاهدی؛ وحید غلامی


17. بررسی فرایندهای تضعیف در گویش لری باغملک: واج‌شناسی خودواحد

دوره 3، شماره 15، زمستان 1395، صفحه 1-23

10.22126/jlw.2017.1191

عباسعلی آهنگر؛ طاهره عزت‌آبادی‌پور؛ مصطفی سلیمانیان


19. درج واکه در وام‌واژه‌های انگلیسی در زبان فارسی

دوره 3، شماره 13، تابستان 1395، صفحه 1-20

10.22126/jlw.2016.1243

زهرا اسماعیلی متین؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا


20. بررسی و مقایسة ساخت‌واژه‌های مرکّب پربسامد در زبان فارسی براساس دو الگوی صرفی واژه‌بنیاد و تکواژ‌بنیاد

دوره 3، شماره 14، پاییز 1395، صفحه 1-22

10.22126/jlw.2016.1271

نجمه اسلامی پور؛ شهرام مدرس خیابانی؛ بهرام مدرسی؛ ایران کلباسی


21. ساخت تأکید در کردی

دوره 8، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-13

10.22126/jlw.2019.4567.1352

مسعود دهقان؛ کورش صابری


23. سیر تغییرات ساخت‎های سببی صرفی و نحوی در فارسی نو؛ پژوهشی پیکره‎بنیاد

دوره 7، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1-19

10.22126/jlw.2019.1302

مریم بابااحمدی امانی؛ مهرداد نغزگوی کهن


24. بررسی مهجورشدگی واژگان عربی در مطبوعات زبان فارسی در سدۀ اخیر

دوره 1، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 15-30

والی رضایی؛ ملیحه رحیمی


25. استعاره های مفهومی زمان در زبان فارسی: رویکردی شناختی-پیکره ای

دوره 8، شماره 1، بهار 1399، صفحه 15-29

10.22126/jlw.2020.1362

فاطمه رئیسی؛ آزیتا افراشی؛ شهین نعمت زاده؛ مریم مقدسین