نمایه نویسندگان

آ

 • آقاگلزاده، فردوس توصیف زبان‌شناختی ویژگی‌های واژگانی گفتمان مکالمۀ پیام کوتاه زنان و مردان فارسی‌زبان [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 21-46]
 • آهنگر، عباسعلی ساختار تصریفی فعل در بلوچی سرحدی گرنچین [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 23-48]
 • آهنگر، عباسعلی بررسی زایشی دستگاه واجی گویش بلوچی سرحدّیِ گرنچین [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 1-30]

ا

 • ابراهیمی، شیما تحلیل سبک‌شناختی داستان هفت‌خوان رستم شاهنامه در چارچوب دستور نقش‌گرای نظام‌مند هلیدی [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 119-142]
 • ابوالحسنی زاده، وحیده سیر جنسیّت‌زدگی در ادبیات داستانی معاصر زبان فارسی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 105-127]
 • ابوالحسنی زاده، وحیده بررسی کاهش واکه‌ای و مشخصه‌های آکوستیکی واکۀ /æ/ در لهجۀ کرمانی [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 1-14]
 • ایزدی فر، راحله دستوری‌شدگی طبقه‌نمای «/done ne» در گونۀ تاکستانی زبان تاتی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 57-75]
 • اسماعیلی متین، زهرا شیوة تغییر واکه‌های مرکب در وام‌واژه‌های انگلیسی [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 123-137]
 • افراشی، آزیتا مفهوم‌سازی افعال حرکتی بسیط زبان فارسی: رویکردی شناختی [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 103-122]
 • افراشی، آزیتا بررسی طرحواره‌های وجهیت در زبان فارسی با رویکرد شناختی [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 101-118]
 • امانی بابادی، مریم نمود دستوری در گویش لری بختیاری [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 139-157]
 • امینی، حیدرعلی طبقه‌بندی تغییرات ساختواژی در فرایند وام‌گیری واژه‌ها از زبان ترکی به فارسی [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 53-72]

ت

 • تاج آبادی، فرزانه چند کاربرد کلامی دیگر از «که» در فارسی گفتاری [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 103-116]
 • تاکی، گیتی بررسی ساختواژی و معنایی پسوند «-گر» در زبان فارسی [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 1-22]
 • تجرد، سمیرا سیر جنسیّت‌زدگی در ادبیات داستانی معاصر زبان فارسی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 105-127]

ج

 • جمالزهی، فرزانه ساختار تصریفی فعل در بلوچی سرحدی گرنچین [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 23-48]
 • جهانی، کارینا بررسی زایشی دستگاه واجی گویش بلوچی سرحدّیِ گرنچین [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 1-30]

ح

 • حسینی معصوم، سید محمد طبقه‌بندی تغییرات ساختواژی در فرایند وام‌گیری واژه‌ها از زبان ترکی به فارسی [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 53-72]

ر

 • راسخ مهند، محمد تأثیر قدرت موضوعات فعلی بر حالت نمایی افتراقی: شواهدی از گویش هورامی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 1-20]
 • رحیمی، ملیحه بررسی مهجورشدگی واژگان عربی در مطبوعات زبان فارسی در سدۀ اخیر [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 15-30]
 • رحمانی پرهیزکار، زهرا بررسی طرحواره‌های وجهیت در زبان فارسی با رویکرد شناختی [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 101-118]
 • رضایی، والی بررسی مهجورشدگی واژگان عربی در مطبوعات زبان فارسی در سدۀ اخیر [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 15-30]
 • رضایی، والی نمود دستوری در گویش لری بختیاری [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 139-157]
 • روشن، بلقیس مقایسۀ مدل‌های ذهنی فارسی‌زبانان و آذری‌زبانان (بررسی موردی مصدرهای مرکب با جزء‌های فعلی خوردن، زدن، کشیدن و گرفتن) [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 69-101]
 • روشن، بلقیس مقایسۀ مدل‌های ذهنی گویشوران فارسی‌زبان و هورامی‌زبان (بررسی موردی فعل ʼخوردنʻ) [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 31-52]

س

 • ساغریچی، فهیمه بررسی زایشی دستگاه واجی گویش بلوچی سرحدّیِ گرنچین [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 1-30]
 • سجادی، سید مهدی ساخت هجا در زبان هورامی (گویش هورامان تخت) [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 57-78]
 • سجادی، سید مهدی فرایندهای واجی همخوانی در واژه‌های مشترک بین زبان فارسی معیار و زبان هورامی (گویش هورامان تخت) [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 73-100]

ش

 • شریفی مقدم، آزاده سیر جنسیّت‌زدگی در ادبیات داستانی معاصر زبان فارسی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 105-127]

ص

 • صیادی، نسرین توصیف زبان‌شناختی ویژگی‌های واژگانی گفتمان مکالمۀ پیام کوتاه زنان و مردان فارسی‌زبان [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 21-46]

ط

 • طبیب زاده، امید وزن شعر در اشعار یازده هجایی شهرضایی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 47-55]

ع

 • عباسی، بیستون بررسی واژگان خویشاوندی هورامی براساس معیارهای مورداک [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 31-55]
 • عباسی، بیستون مقایسۀ مدل‌های ذهنی گویشوران فارسی‌زبان و هورامی‌زبان (بررسی موردی فعل ʼخوردنʻ) [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 31-52]
 • عبدالعلی زاده، مریم بررسی کاهش واکه‌ای و مشخصه‌های آکوستیکی واکۀ /æ/ در لهجۀ کرمانی [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 1-14]

ف

 • فضائلی، سیده مریم تحلیل سبک‌شناختی داستان هفت‌خوان رستم شاهنامه در چارچوب دستور نقش‌گرای نظام‌مند هلیدی [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 119-142]

ک

گ

 • گلفام، ارسلان نظام بازبینی در زبان فارسی معاصر: تحلیلی از مشخّصه‌های حالت و تتا با رویکرد کمینه‌گرا [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 79-102]
 • گلفام، ارسلان مفهوم‌سازی افعال حرکتی بسیط زبان فارسی: رویکردی شناختی [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 103-122]
 • گلفام، ارسلان شیوة تغییر واکه‌های مرکب در وام‌واژه‌های انگلیسی [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 123-137]
 • گلفام، ارسلان بررسی طرحواره‌های وجهیت در زبان فارسی با رویکرد شناختی [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 101-118]

م

 • متولیان، رضوان الگوهای کاهش ظرفیت فعلی: شواهدی از زبان فارسی [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 49-67]
 • محمودی بختیاری، بهروز چند کاربرد کلامی دیگر از «که» در فارسی گفتاری [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 103-116]
 • محمودزهی، موسی ساختار تصریفی فعل در بلوچی سرحدی گرنچین [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 23-48]
 • مدرسی قوامی، گلناز بررسی زایشی دستگاه واجی گویش بلوچی سرحدّیِ گرنچین [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 1-30]
 • مرادی، ابراهیم بررسی ساختواژی و معنایی پسوند «-گر» در زبان فارسی [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 1-22]
 • مرادی، روناک فعل‌های کمکی وجهی در کردی سورانی [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 117-134]
 • میرطلائی، مائده وزن شعر در اشعار یازده هجایی شهرضایی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 47-55]
 • مقدم، غزاله مفهوم‌سازی افعال حرکتی بسیط زبان فارسی: رویکردی شناختی [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 103-122]
 • ملکی، محمود کلمات مرکّب راجی براساس طبقه‌بندی بیستو و اسکالیس [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 129-154]
 • منصوری، مهرزاد فعل سبک در افعال مرکّب فارسی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 77-104]

ن

 • نجیمی، مریم نظام بازبینی در زبان فارسی معاصر: تحلیلی از مشخّصه‌های حالت و تتا با رویکرد کمینه‌گرا [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 79-102]
 • نعمتی، مسیح‌اله طبقه‌بندی تغییرات ساختواژی در فرایند وام‌گیری واژه‌ها از زبان ترکی به فارسی [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 53-72]
 • نغزگوی کهن، مهرداد دستوری‌شدگی طبقه‌نمای «/done ne» در گونۀ تاکستانی زبان تاتی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 57-75]
 • نقشبندی، زانیار تأثیر قدرت موضوعات فعلی بر حالت نمایی افتراقی: شواهدی از گویش هورامی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 1-20]

و

 • وندحسینی، مینا مقایسۀ مدل‌های ذهنی فارسی‌زبانان و آذری‌زبانان (بررسی موردی مصدرهای مرکب با جزء‌های فعلی خوردن، زدن، کشیدن و گرفتن) [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 69-101]

ی

 • یوسفیان، پاکزاد بررسی ساختواژی و معنایی پسوند «-گر» در زبان فارسی [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 1-22]