نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب‌بید بازنمایی کنش گران اجتماعی داستان آب‌بید با بهره‌گیری از الگوی جامعه‌شناختی - معنایی ون لیوون [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 17-33]
 • آثار ادبی معاصر بررسی افعال مرکّب در گویش کلهری زبان کردی با تکیه بر آثار ادبی معاصر [دوره 3، شماره 15، 1395، صفحه 41-54]
 • آزمون تشخیصی وضعیت سازه‌بودگی زنجیره‌های شبه خرده‌جمله در گونۀ موکریانی [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 23-43]
 • آزمون تطبیق صدا بررسی نگرش‌های شناختی و عاطفی دوزبانه‌های کردی-فارسی نسبت به زبان فارسی معیار بر اساس رویکرد ذهن‌گرایی [دوره 2، شماره 6، 1393-1394، صفحه 27-46]
 • آشنایی‌زدایی بررسی هنجارگریزی معنایی در غزلیات حافظ [دوره 2، شماره 6، 1393-1394، صفحه 47-68]
 • آمیختگی تحلیل فشرده سازی در سینما در چارچوب نظریه آمیختگی مفهومی در فیلم سینمایی رقص در غبار [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 93-115]
 • آهنگ تحلیل آکوستیکی ”آهنگ“ در قصه‌گویی کودکان فارسی‌زبان بر پایۀ الگوی خیزان، افتان و پیوستگی [دوره 2، شماره 5، 1393-1394، صفحه 41-60]
 • آواشناسی صوت‌شناختی بررسی صوت‌شناختی واکه‌های ساده و واکه‌های مرکّب در گویش کردی زنگنه‌ای [دوره 3، شماره 14، 1395، صفحه 23-36]

ا

 • اثر کلی/جزئی تظاهر چندگانۀ موضوعات در زبان فارسی: بررسی نقش ”را“ و خوانش کلی در تناوب مکانی [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 67-89]
 • ادبیات کودک ارزیابی میزان تطابق استعاره‌های مفهومی کلامی و غیر کلامی حوزه‌های غم و شادی در اشعار دورۀ ابتدایی از منظر زبان‌شناسی شناختی [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 59-75]
 • ایدئولوژی بازنمود شبکه‌های اجتماعی در مطبوعات ایران از منظر تحلیل گفتمان انتقادی [دوره 2، شماره 6، 1393-1394، صفحه 91-108]
 • ارتباطات توصیف زبان‌شناختی ویژگی‌های واژگانی گفتمان مکالمۀ پیام کوتاه زنان و مردان فارسی‌زبان [دوره 1، شماره 1، 1392-1393، صفحه 21-46]
 • ارتقاء واکه بررسی فرایند ارتقاء واکه و واژگونی این قاعده در گونه‌های زبان‌ فارسی: رویکرد زایشی [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 19-36]
 • ارتقاء واکه بررسی ارتقاء واکه پیش از همخوان خیشومی تیغه‌ای در زبان فارسی در قالب بهینگی [دوره 3، شماره 12، 1395، صفحه 67-84]
 • ارجاعی - غیر‌ ارجاعی‌بودن بررسی نظام مطابقه در کردی ایلامی [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 49-72]
 • ارومیه بررسی پدیدۀ رمزگردانی از دیدگاه زبان‌شناسی اجتماعی: مطالعۀ گفتار روزمرّۀ دانش‌آموزان مقطع متوسطۀ شهرستان ارومیه [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 21-32]
 • استامپ بررسی وندهای تصریفی کردی بیجار گروس براساس نظریه استامپ [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 93-115]
 • استدلال مقایسۀ مدل‌های ذهنی گویشوران فارسی‌زبان و هورامی‌زبان (بررسی موردی فعل ʼخوردنʻ) [دوره 1، شماره 4، 1392-1393، صفحه 31-52]
 • استعارة بدن­مند استعاره‌های مربوط به چشم و قلب در تبری: رویکردی شناختی [دوره 3، شماره 14، 1395، صفحه 123-142]
 • استعارة مفهومی نقش فرهنگ در ساخت و گزینش استعارة مفهومی حجاب در گفتمان فرهنگی فارسی ازمنظر نظریة گفتمانی استعاره [دوره 3، شماره 15، 1395، صفحه 73-89]
 • استعارة مفهومی استعاره‌های مربوط به چشم و قلب در تبری: رویکردی شناختی [دوره 3، شماره 14، 1395، صفحه 123-142]
 • استعاره تحلیل صرفی و معنایی رنگ‌واژه‌ها در زبان گرجی فریدون‌شهر: رویکردی شناختی [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 1-22]
 • استعاره ­های زمان استعاره های مفهومی زمان در زبان فارسی: رویکردی شناختی-پیکره ای [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 15-29]
 • استعاره­ ها­ی مفهومی بررسی چندمعنایی واژگانی در صفات ساده ترکی آذربایجانی: رویکردی شناختی [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 51-71]
 • استعارۀ زمان خطوط زمان در زبان فارسی [دوره 3، شماره 14، 1395، صفحه 77-102]
 • استعارۀ مفهومی تحلیل شناختی استعاره‌‌های عشق و غم در غزلیات شهریار [دوره 3، شماره 13، 1395، صفحه 21-41]
 • استعارۀ مفهومی بررسی مفهوم‌سازی‌ نیروهای ذهنی انسان در مرزبان‌نامه [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 31-50]
 • استعارۀ مفهومی کلامی و غیر کلامی ارزیابی میزان تطابق استعاره‌های مفهومی کلامی و غیر کلامی حوزه‌های غم و شادی در اشعار دورۀ ابتدایی از منظر زبان‌شناسی شناختی [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 59-75]
 • اسکلت معنایی بررسی ساختواژی و معنایی پسوند «-گر» در زبان فارسی [دوره 1، شماره 3، 1392-1393، صفحه 1-22]
 • اسم‌خودمانی اسم‌خودمانی الگویی جهت بازنمایی رفتار کلامی اعتراض و رضایت در کردی‌کرمانشاهی [دوره 2، شماره 8، 1393-1394، صفحه 25-37]
 • اسم مصدر ساختار تصریفی فعل در بلوچی سرحدی گرنچین [دوره 1، شماره 3، 1392-1393، صفحه 23-48]
 • اشتقاق بررسی و توصیف واژه بست در گویش مراغه‌ای زبان ترکی [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 45-66]
 • اشتکاور نظام واژه‌سازی در چارچوب نظریۀ نام‌نگری اشتکاور با نگاهی به زبان فارسی [دوره 2، شماره 5، 1393-1394، صفحه 105-124]
 • اشعار محلّی گونۀ شهرضایی وزن شعر در اشعار یازده هجایی شهرضایی [دوره 1، شماره 1، 1392-1393، صفحه 47-55]
 • اصطلاحات خویشاوندی بررسی نظام خویشاوندی کُردی میانی و مقایسۀ آن با فارسی و انگلیسی [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 1-19]
 • اصطلاحات خویشاوندی بررسی اصطلاحات خویشاوندی در گویش کلهری گونة ایوانی [دوره 3، شماره 12، 1395، صفحه 85-104]
 • اصطلاحات نقش‌گذر فعل‌های کمکی وجهی در کردی سورانی [دوره 1، شماره 2، 1392-1393، صفحه 117-134]
 • اصلاح طلب تحلیل زبان‌شناختی بازتاب «برجام» در گفتمان‌های رقیب بر اساس رویکرد انتقادی فرکلاف [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 63-80]
 • اصل توالی رسایی فرایند درج واکه در خوشه‌های همخوانی پایانی در زبان ترکی آذربایجانی [دوره 2، شماره 7، 1393-1394، صفحه 81-93]
 • اصل فرافکن گسترده بررسی اصل فرافکن گسترده در چند زبان ایرانی پیش از اسلام براساس دستور زایشی [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 53-71]
 • اصل هم‌نمایگی بررسی ساختواژی و معنایی پسوند «-گر» در زبان فارسی [دوره 1، شماره 3، 1392-1393، صفحه 1-22]
 • اصول گرا تحلیل زبان‌شناختی بازتاب «برجام» در گفتمان‌های رقیب بر اساس رویکرد انتقادی فرکلاف [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 63-80]
 • اعتراض اسم‌خودمانی الگویی جهت بازنمایی رفتار کلامی اعتراض و رضایت در کردی‌کرمانشاهی [دوره 2، شماره 8، 1393-1394، صفحه 25-37]
 • افتان و پیوستگی تحلیل آکوستیکی ”آهنگ“ در قصه‌گویی کودکان فارسی‌زبان بر پایۀ الگوی خیزان، افتان و پیوستگی [دوره 2، شماره 5، 1393-1394، صفحه 41-60]
 • افراشتگیِ پیش‌خیشومی بررسی تطبیقی تلفّظ ضمیرهای انعکاسی در فارسی گفتاری معیار و گویش بختیاری [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 33-52]
 • افزوده بررسی جایگاه بی‌نشان قید حالت در زبان فارسی [دوره 2، شماره 5، 1393-1394، صفحه 1-19]
 • افعال وجهی بررسی طرحواره‌های وجهیت در زبان فارسی با رویکرد شناختی [دوره 1، شماره 4، 1392-1393، صفحه 101-118]
 • ایلام بررسی زبان‌شناختی به‌گویی در گویش کردی ایلام [دوره 2، شماره 6، 1393-1394، صفحه 69-89]
 • ایلام فرسایش و تغییرات زبانی در کردی کلهری ایلامی های مقیم تهران [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 95-110]
 • التقاء واکه رفع التقاء واکه در بافت // در مرز اشتقاق واژه‌های زبان فارسی: نظریة بهینگی [دوره 3، شماره 15، 1395، صفحه 25-40]
 • التقای واکه کوتاه شدگی واکه در کردی میانی: تحلیلی براساس اصول واج شناسی بهینگی [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 21-31]
 • التقای واکه ­ها التقای واکه ها و رفع آن در کردی میانه [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 1-15]
 • الگوی استدلالی روایت و ضدّ روایت در گفتمان حقوقی [دوره 3، شماره 14، 1395، صفحه 37-59]
 • الگوی تکواژبنیاد بررسی و مقایسة ساخت‌واژه‌های مرکّب پربسامد در زبان فارسی براساس دو الگوی صرفی واژه‌بنیاد و تکواژ‌بنیاد [دوره 3، شماره 14، 1395، صفحه 1-22]
 • الگوهای واژگانی‎شدگی رویکردی شناختی به بازنمایی رویداد حرکت در زبان هَورامی [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 43-58]
 • الگوی واژه‌بنیاد بررسی و مقایسة ساخت‌واژه‌های مرکّب پربسامد در زبان فارسی براساس دو الگوی صرفی واژه‌بنیاد و تکواژ‌بنیاد [دوره 3، شماره 14، 1395، صفحه 1-22]
 • الگوی ون لیوون بازنمایی کنش گران اجتماعی داستان آب‌بید با بهره‌گیری از الگوی جامعه‌شناختی - معنایی ون لیوون [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 17-33]
 • انسان‌شناسی بررسی نظام خویشاوندی کُردی میانی و مقایسۀ آن با فارسی و انگلیسی [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 1-19]
 • انضمام فعل سبک در افعال مرکّب فارسی [دوره 1، شماره 1، 1392-1393، صفحه 77-104]
 • انضمامی – غیر ‌انضمامی بررسی نظام مطابقه در کردی ایلامی [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 49-72]
 • انعکاسی الگوهای کاهش ظرفیت فعلی: شواهدی از زبان فارسی [دوره 1، شماره 3، 1392-1393، صفحه 49-67]
 • انگیزش‌های رقیب بررسی اصطلاحات خویشاوندی در گویش کلهری گونة ایوانی [دوره 3، شماره 12، 1395، صفحه 85-104]

ب

 • باید/شاید فعل‌های کمکی وجهی در کردی سورانی [دوره 1، شماره 2، 1392-1393، صفحه 117-134]
 • بازبینی مشخّصه قلب نحوی در کردی کلهری براساس برنامۀ کمینه‌گرا [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 1-19]
 • بازنمایی زبانی بررسی پیکره‌بنیاد کلمات به‌کار‌رفته در بازنمایی مجرم، قربانی و جرم در مطبوعات ایران بر اساس چارچوب سبک‌شناسی انتقادی [(مقالات آماده انتشار)]
 • بازنمایی زمانی بررسی نمود ناقص در زبان کردی براساس دستور ساخت‌مدار نشانه‌محور [دوره 3، شماره 13، 1395، صفحه 105-126]
 • بازنمایی کلامی اسم‌خودمانی الگویی جهت بازنمایی رفتار کلامی اعتراض و رضایت در کردی‌کرمانشاهی [دوره 2، شماره 8، 1393-1394، صفحه 25-37]
 • بایستن رابطۀ دستوری‌شدگی و بینافردیت در تعیین منشأ افعال کمکی وجه‌نما [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 95-112]
 • بافت فعل‌های کمکی وجهی در کردی سورانی [دوره 1، شماره 2، 1392-1393، صفحه 117-134]
 • بافت پیرامونی مطالعۀ موردی برخی آیات بشارت‌دهنده در قرآن کریم از منظر نظریۀ زبانی کارگفت [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 103-118]
 • بالقوگی رفتاری صفت‌سازی و صفت‌زدایی در زبان فارسی از دیدگاه سرنمون رده‌شناختی [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 91-107]
 • بانه بررسی نام‌گذاری اشخاص در بانه از دیدگاه نام‌شناسی اجتماعی [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 1-19]
 • بدنۀ معنایی بررسی ساختواژی و معنایی پسوند «-گر» در زبان فارسی [دوره 1، شماره 3، 1392-1393، صفحه 1-22]
 • برآیندی الگوهای کاهش ظرفیت فعلی: شواهدی از زبان فارسی [دوره 1، شماره 3، 1392-1393، صفحه 49-67]
 • برجام تحلیل زبان‌شناختی بازتاب «برجام» در گفتمان‌های رقیب بر اساس رویکرد انتقادی فرکلاف [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 63-80]
 • برجستگی مطابقه، مقوله‌ای معنامند در ساخت غیرشخصی: تحلیلی در چارچوب دستور شناختی [دوره 2، شماره 7، 1393-1394، صفحه 1-29]
 • برخورد زبانی فرسایش و تغییرات زبانی در کردی کلهری ایلامی های مقیم تهران [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 95-110]
 • برنامة کمینه‌گرا بررسی جایگاه بی‌نشان قید حالت در زبان فارسی [دوره 2، شماره 5، 1393-1394، صفحه 1-19]
 • برنامه کمینه‌گرا بررسی اصل فرافکن گسترده در چند زبان ایرانی پیش از اسلام براساس دستور زایشی [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 53-71]
 • برنامۀ کمینه‌گرا نظام بازبینی در زبان فارسی معاصر: تحلیلی از مشخّصه‌های حالت و تتا با رویکرد کمینه‌گرا [دوره 1، شماره 2، 1392-1393، صفحه 79-102]
 • بروکا بررسی اختلال مطابقه، زمان و نمود دستوری در دو بیمار زبان‌پریش بروکائی کردزبان [دوره 3، شماره 13، 1395، صفحه 61-81]
 • بسط معنایی چندمعنایی نظام‌مند در رویکرد شناختی، تحلیل چندمعنایی فعل حسّ دیدن در زبان فارسی [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 73-91]
 • بلوچی سرحدّی ساختار تصریفی فعل در بلوچی سرحدی گرنچین [دوره 1، شماره 3، 1392-1393، صفحه 23-48]
 • به‌گویی بررسی زبان‌شناختی به‌گویی در گویش کردی ایلام [دوره 2، شماره 6، 1393-1394، صفحه 69-89]
 • بهمن‌بیگی بازنمایی کنش گران اجتماعی داستان آب‌بید با بهره‌گیری از الگوی جامعه‌شناختی - معنایی ون لیوون [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 17-33]
 • بهینگی کوتاه شدگی واکه در کردی میانی: تحلیلی براساس اصول واج شناسی بهینگی [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 21-31]
 • بهینگی التقای واکه ها و رفع آن در کردی میانه [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 1-15]
 • بهینگی بررسی ارتقاء واکه پیش از همخوان خیشومی تیغه‌ای در زبان فارسی در قالب بهینگی [دوره 3، شماره 12، 1395، صفحه 67-84]
 • بهینگی متوالی تفاوت رفتاری فرایندهای واجی و واژ واجی در چارچوب رویکرد بهینگی: بررسی فرایند تضعیف در گویش کردی ایلام [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 17-32]

پ

 • پیام کوتاه توصیف زبان‌شناختی ویژگی‌های واژگانی گفتمان مکالمۀ پیام کوتاه زنان و مردان فارسی‌زبان [دوره 1، شماره 1، 1392-1393، صفحه 21-46]
 • پردازش‌پذیری یادگیری زبان فارسی به عنوان زبان دوم از منظر فرضیۀ مبتدا [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 55-72]
 • پس‌اضافه بررسی سه تکواژ «-ænæ»، «-æwæ» و «-æɾæ» در هورامی: پس‌اضافه یا حالت‌نما [دوره 2، شماره 7، 1393-1394، صفحه 115-135]
 • پسوند بررسی ساختواژی و معنایی پسوند «-گر» در زبان فارسی [دوره 1، شماره 3، 1392-1393، صفحه 1-22]
 • پسوند «- انه» چندمعنایی پسوند «- انه» فارسی: رویکرد ساختواژۀ ساختی [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 21-39]
 • پیش‌اضافه بررسی سه تکواژ «-ænæ»، «-æwæ» و «-æɾæ» در هورامی: پس‌اضافه یا حالت‌نما [دوره 2، شماره 7، 1393-1394، صفحه 115-135]
 • پیشایندسازی بررسی ساخت نحوی و ساخت اطلاع سازه‌های پیشایند‌شده درجملات ساده فارسی (با استناد به داده‌هایی از یک گزارش فوتبال) [(مقالات آماده انتشار)]
 • پیش‌گذاری منفی‌سازی و حاشیۀ سمت چپ جمله در جملات پرسشی بلی-خیر در فارسی: رویکردی کمینه‌گرا [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 81-101]
 • پیشین‌شدگی دربارۀ پیشین‌شدگی واکۀ ū در لری و گویش‌های مرکزی ایران [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 83-96]
 • پیش‌نمونه بررسی تغییرات معنایی واژۀ «دولت» در زبان فارسی بر اساس نظریۀ پیش‌نمونه [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 77-97]
 • پیشوند فرایندهای واژ - واجی پیشوندهای گویش تاتی تاکستان بر پایۀ نظریۀ بهینگی [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 21-36]
 • پیشوند بررسی افعال پیشوندی در زبان فارسی ازمنظر صرف ساخت [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 35-55]
 • پیکر مفهوم‌سازی افعال حرکتی بسیط زبان فارسی: رویکردی شناختی [دوره 1، شماره 3، 1392-1393، صفحه 103-122]
 • پیکره‌بنیاد بررسی پیکره‌بنیاد کلمات به‌کار‌رفته در بازنمایی مجرم، قربانی و جرم در مطبوعات ایران بر اساس چارچوب سبک‌شناسی انتقادی [(مقالات آماده انتشار)]
 • پیکرۀ زبانی بررسی و مقایسة ساخت‌واژه‌های مرکّب پربسامد در زبان فارسی براساس دو الگوی صرفی واژه‌بنیاد و تکواژ‌بنیاد [دوره 3، شماره 14، 1395، صفحه 1-22]
 • پویایی نمود واژگانی در زبان فارسی: مطالعه‌ای بر‌پایۀ رویکرد سنجه‌ای [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 73-94]
 • پیوستار برجستگی شیوه رویکردی شناختی به بازنمایی رویداد حرکت در زبان هَورامی [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 43-58]
 • پیوستار برجستگی مسیر رویکردی شناختی به بازنمایی رویداد حرکت در زبان هَورامی [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 43-58]
 • پیونده راهبردهای بیان مالکیت در برخی گونه‌های زبانی ایرانی [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 57-76]

ت

 • تابعی کلمات مرکّب راجی براساس طبقه‌بندی بیستو و اسکالیس [دوره 1، شماره 1، 1392-1393، صفحه 129-154]
 • تابلوی ذهنی مقایسۀ مدل‌های ذهنی فارسی‌زبانان و آذری‌زبانان (بررسی موردی مصدرهای مرکب با جزء‌های فعلی خوردن، زدن، کشیدن و گرفتن) [دوره 1، شماره 3، 1392-1393، صفحه 69-101]
 • تابو بررسی زبان‌شناختی به‌گویی در گویش کردی ایلام [دوره 2، شماره 6، 1393-1394، صفحه 69-89]
 • تأکید چند کاربرد کلامی دیگر از «که» در فارسی گفتاری [دوره 1، شماره 2، 1392-1393، صفحه 103-116]
 • تأکید تقابلی قلب نحوی در کردی کلهری براساس برنامۀ کمینه‌گرا [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 1-19]
 • تبدیل بازنمایی واج /r/ در گویش ترکی عجب‎شیری در چارچوب نظریۀ بهینگی [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 81-92]
 • تحقّقی نمود واژگانی در زبان فارسی: مطالعه‌ای بر‌پایۀ رویکرد سنجه‌ای [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 73-94]
 • تحلیل کارگفتی مطالعۀ موردی برخی آیات بشارت‌دهنده در قرآن کریم از منظر نظریۀ زبانی کارگفت [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 103-118]
 • تحلیل گفتمان انتقادی بازنمود شبکه‌های اجتماعی در مطبوعات ایران از منظر تحلیل گفتمان انتقادی [دوره 2، شماره 6، 1393-1394، صفحه 91-108]
 • تحلیل گفتمان انتقادی تحلیل زبان‌شناختی بازتاب «برجام» در گفتمان‌های رقیب بر اساس رویکرد انتقادی فرکلاف [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 63-80]
 • تحلیل گفتمان انتقادی بازنمایی کنش گران اجتماعی داستان آب‌بید با بهره‌گیری از الگوی جامعه‌شناختی - معنایی ون لیوون [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 17-33]
 • ترسیم فضایی فعل بررسی مقوله فعل ازدیدگاه سرنمونی و براساس معیارهای معنایی گیون: هر فعل یک مقوله [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 33-53]
 • ترکی آذربایجانی مقایسۀ مدل‌های ذهنی فارسی‌زبانان و آذری‌زبانان (بررسی موردی مصدرهای مرکب با جزء‌های فعلی خوردن، زدن، کشیدن و گرفتن) [دوره 1، شماره 3، 1392-1393، صفحه 69-101]
 • ترکی آذربایجانی بررسی و توصیف واژه بست در گویش مراغه‌ای زبان ترکی [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 45-66]
 • ترکی آذربایجانی بررسی چندمعنایی واژگانی در صفات ساده ترکی آذربایجانی: رویکردی شناختی [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 51-71]
 • ترکی‌‌آذربایجانی سلسله مراتب قرض‌‌‌گیری زبان ‌‌‌‌‌ترکی‌‌‌‌‌آذربایجانی از زبان فارسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ترکیبات فعلی بررسی افعال مرکّب در گویش کلهری زبان کردی با تکیه بر آثار ادبی معاصر [دوره 3، شماره 15، 1395، صفحه 41-54]
 • ترکیب­پذیری چندمعنایی نظام‌مند در رویکرد شناختی، تحلیل چندمعنایی فعل حسّ دیدن در زبان فارسی [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 73-91]
 • تصریف بررسی و توصیف واژه بست در گویش مراغه‌ای زبان ترکی [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 45-66]
 • تصریف بررسی اختلال مطابقه، زمان و نمود دستوری در دو بیمار زبان‌پریش بروکائی کردزبان [دوره 3، شماره 13، 1395، صفحه 61-81]
 • تصریف بررسی وندهای تصریفی کردی بیجار گروس براساس نظریه استامپ [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 93-115]
 • تصویرگونگی بررسی اصطلاحات خویشاوندی در گویش کلهری گونة ایوانی [دوره 3، شماره 12، 1395، صفحه 85-104]
 • تضعیف فرایندهای واجی همخوانی در واژه‌های مشترک بین زبان فارسی معیار و زبان هورامی (گویش هورامان تخت) [دوره 1، شماره 4، 1392-1393، صفحه 73-100]
 • تضعیف تفاوت رفتاری فرایندهای واجی و واژ واجی در چارچوب رویکرد بهینگی: بررسی فرایند تضعیف در گویش کردی ایلام [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 17-32]
 • تضعیف بررسی فرایندهای تضعیف در گویش لری باغملک: واج‌شناسی خودواحد [دوره 3، شماره 15، 1395، صفحه 1-23]
 • تعامل محدودیت‌ها بازنمایی واج /r/ در گویش ترکی عجب‎شیری در چارچوب نظریۀ بهینگی [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 81-92]
 • تغییر معنایی بررسی تغییرات معنایی واژۀ «دولت» در زبان فارسی بر اساس نظریۀ پیش‌نمونه [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 77-97]
 • تقارن قاعده بررسی فرایند ارتقاء واکه و واژگونی این قاعده در گونه‌های زبان‌ فارسی: رویکرد زایشی [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 19-36]
 • تقویت فرایندهای واجی همخوانی در واژه‌های مشترک بین زبان فارسی معیار و زبان هورامی (گویش هورامان تخت) [دوره 1، شماره 4، 1392-1393، صفحه 73-100]
 • تقویت فرایندهای واجی تقویت در گونه‌های کردی ایلامی [دوره 3، شماره 12، 1395، صفحه 17-34]
 • تکیة غیر آغازی دیرکرد قله در واج شناسی آهنگ فارسی: رویدادی واجی یا آوایی؟ [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 73-91]
 • تکیه زیروبمی دیرکرد قله در واج شناسی آهنگ فارسی: رویدادی واجی یا آوایی؟ [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 73-91]
 • تکیۀ وزنی وزن شعر در اشعار یازده هجایی شهرضایی [دوره 1، شماره 1، 1392-1393، صفحه 47-55]
 • تکواژ دستوری چند کاربرد کلامی دیگر از «که» در فارسی گفتاری [دوره 1، شماره 2، 1392-1393، صفحه 103-116]
 • تماس زبانی سلسله مراتب قرض‌‌‌گیری زبان ‌‌‌‌‌ترکی‌‌‌‌‌آذربایجانی از زبان فارسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • تناوب مکانی تظاهر چندگانۀ موضوعات در زبان فارسی: بررسی نقش ”را“ و خوانش کلی در تناوب مکانی [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 67-89]
 • تناوب موضوعی تظاهر چندگانۀ موضوعات در زبان فارسی: بررسی نقش ”را“ و خوانش کلی در تناوب مکانی [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 67-89]
 • تهران سازوکار معناپردازی رنگ در بیلبوردهای تجاری شهر تهران: مطالعة موردی بیلبوردهای تجاری شرکت بیمة معلم، پودر تاژ و اسنک چی‌توز [دوره 2، شماره 5، 1393-1394، صفحه 61-84]
 • تهران فرسایش و تغییرات زبانی در کردی کلهری ایلامی های مقیم تهران [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 95-110]
 • توانستن فعل‌های کمکی وجهی در کردی سورانی [دوره 1، شماره 2، 1392-1393، صفحه 117-134]
 • توصیفی کلمات مرکّب راجی براساس طبقه‌بندی بیستو و اسکالیس [دوره 1، شماره 1، 1392-1393، صفحه 129-154]

ج

 • جامعه‌شناسی زبان توصیف زبان‌شناختی ویژگی‌های واژگانی گفتمان مکالمۀ پیام کوتاه زنان و مردان فارسی‌زبان [دوره 1، شماره 1، 1392-1393، صفحه 21-46]
 • جامعه‌شناسی زبان بررسی نگرش‌های شناختی و عاطفی دوزبانه‌های کردی-فارسی نسبت به زبان فارسی معیار بر اساس رویکرد ذهن‌گرایی [دوره 2، شماره 6، 1393-1394، صفحه 27-46]
 • جامعه‌شناسی زبان بررسی پدیدۀ رمزگردانی از دیدگاه زبان‌شناسی اجتماعی: مطالعۀ گفتار روزمرّۀ دانش‌آموزان مقطع متوسطۀ شهرستان ارومیه [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 21-32]
 • جبر و پویایی بررسی طرحواره‌های وجهیت در زبان فارسی با رویکرد شناختی [دوره 1، شماره 4، 1392-1393، صفحه 101-118]
 • جرم بررسی پیکره‌بنیاد کلمات به‌کار‌رفته در بازنمایی مجرم، قربانی و جرم در مطبوعات ایران بر اساس چارچوب سبک‌شناسی انتقادی [(مقالات آماده انتشار)]
 • جزء حرکتی مفهوم‌سازی افعال حرکتی بسیط زبان فارسی: رویکردی شناختی [دوره 1، شماره 3، 1392-1393، صفحه 103-122]
 • جسم­انگاری چندمعنایی نظام‌مند در رویکرد شناختی، تحلیل چندمعنایی فعل حسّ دیدن در زبان فارسی [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 73-91]
 • جملات امری معنی‌شناسی جملات امری در فارسی [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 99-126]
 • جملات پرسشی بلی – خیر منفی‌سازی و حاشیۀ سمت چپ جمله در جملات پرسشی بلی-خیر در فارسی: رویکردی کمینه‌گرا [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 81-101]
 • جملات ساده بررسی ساخت نحوی و ساخت اطلاع سازه‌های پیشایند‌شده درجملات ساده فارسی (با استناد به داده‌هایی از یک گزارش فوتبال) [(مقالات آماده انتشار)]
 • جنسیت تحلیل آکوستیکی ”آهنگ“ در قصه‌گویی کودکان فارسی‌زبان بر پایۀ الگوی خیزان، افتان و پیوستگی [دوره 2، شماره 5، 1393-1394، صفحه 41-60]
 • جنسیت روند نام‎گذاری فرزندان در شهر مهاباد از دیدگاه زبان‎شناسی اجتماعی [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 1-18]
 • جهانی‌گرایی بررسی نظام خویشاوندی کُردی میانی و مقایسۀ آن با فارسی و انگلیسی [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 1-19]
 • جهانی‌های زبان بررسی سه تکواژ «-ænæ»، «-æwæ» و «-æɾæ» در هورامی: پس‌اضافه یا حالت‌نما [دوره 2، شماره 7، 1393-1394، صفحه 115-135]
 • جهت گروه فعلی شکافته در فارسی: تمایز هستۀ جهت و فعل کوچک [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 33-48]
 • جهت رمزگردانی بررسی پدیدۀ رمزگردانی از دیدگاه زبان‌شناسی اجتماعی: مطالعۀ گفتار روزمرّۀ دانش‌آموزان مقطع متوسطۀ شهرستان ارومیه [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 21-32]

چ

 • چندمعنایی بررسی چندمعنایی واژگانی در صفات ساده ترکی آذربایجانی: رویکردی شناختی [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 51-71]
 • چندمعنایی ساختی چندمعنایی پسوند «- انه» فارسی: رویکرد ساختواژۀ ساختی [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 21-39]
 • چندمعنایی سامان‌مند چندمعنایی حرف اضافۀ ”به“ در زبان فارسی با رویکرد معنی‌شناسی شناختی [دوره 2، شماره 7، 1393-1394، صفحه 57-79]
 • چهارچوب بهینگی تبیین فرایند کشش جبرانی در گویش لکی دلفان در چارچوب نظریه بهینگی [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 61-80]

ح

 • حاشیة سمت چپ جمله منفی‌سازی و حاشیۀ سمت چپ جمله در جملات پرسشی بلی-خیر در فارسی: رویکردی کمینه‌گرا [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 81-101]
 • حالت تأثیر قدرت موضوعات فعلی بر حالت نمایی افتراقی: شواهدی از گویش هورامی [دوره 1، شماره 1، 1392-1393، صفحه 1-20]
 • حالت خنثی بررسی و توصیف حالت‌نمایی در چهار گویش فارسی خوزستان از منظر رده‌شناسی زبان [دوره 2، شماره 8، 1393-1394، صفحه 1-23]
 • حالت غیرصریح بررسی سه تکواژ «-ænæ»، «-æwæ» و «-æɾæ» در هورامی: پس‌اضافه یا حالت‌نما [دوره 2، شماره 7، 1393-1394، صفحه 115-135]
 • حالت کنایی بررسی و توصیف حالت‌نمایی در چهار گویش فارسی خوزستان از منظر رده‌شناسی زبان [دوره 2، شماره 8، 1393-1394، صفحه 1-23]
 • حالت نمایی بررسی و توصیف حالت‌نمایی در چهار گویش فارسی خوزستان از منظر رده‌شناسی زبان [دوره 2، شماره 8، 1393-1394، صفحه 1-23]
 • حالت­ نمایی راهبردهای بیان مالکیت در برخی گونه‌های زبانی ایرانی [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 57-76]
 • حالت‌های ذهنی الگوی رشد شناخت اجتماعی کودکان پیش‌دبستانی فارسی‌زبان و فارسی - ترکی‌زبان با توجّه به توالی تکلیف‌های نظریۀ ذهن [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 61-81]
 • حجاب‌ نقش فرهنگ در ساخت و گزینش استعارة مفهومی حجاب در گفتمان فرهنگی فارسی ازمنظر نظریة گفتمانی استعاره [دوره 3، شماره 15، 1395، صفحه 73-89]
 • حذف فرایندهای واجی همخوانی در واژه‌های مشترک بین زبان فارسی معیار و زبان هورامی (گویش هورامان تخت) [دوره 1، شماره 4، 1392-1393، صفحه 73-100]
 • حذف بازنمایی واج /r/ در گویش ترکی عجب‎شیری در چارچوب نظریۀ بهینگی [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 81-92]
 • حذف التقای واکه ها و رفع آن در کردی میانه [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 1-15]
 • حذف گروه اسمی حذف گروه فعلی در زبان کردی سنندجی: رویکردی کمینه‌گرا [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 77-94]
 • حذف گروه فعلی حذف گروه فعلی در زبان کردی سنندجی: رویکردی کمینه‌گرا [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 77-94]
 • حذف گروه فعلی با ابقای فعل کوچک حذف گروه فعلی در زبان کردی سنندجی: رویکردی کمینه‌گرا [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 77-94]
 • حذف واج بررسی تطبیقی تلفّظ ضمیرهای انعکاسی در فارسی گفتاری معیار و گویش بختیاری [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 33-52]
 • حرف اضافه چندمعنایی حرف اضافۀ ”به“ در زبان فارسی با رویکرد معنی‌شناسی شناختی [دوره 2، شماره 7، 1393-1394، صفحه 57-79]
 • حرف اضافه بررسی سه تکواژ «-ænæ»، «-æwæ» و «-æɾæ» در هورامی: پس‌اضافه یا حالت‌نما [دوره 2، شماره 7، 1393-1394، صفحه 115-135]
 • حرف اضافۀ با تحلیلی نقش گرا از کاربردهای حرف اضافۀ با در زبان فارسی [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 37-59]
 • حرف اضافۀ ”به“ چندمعنایی حرف اضافۀ ”به“ در زبان فارسی با رویکرد معنی‌شناسی شناختی [دوره 2، شماره 7، 1393-1394، صفحه 57-79]
 • حرف اضافۀ دوطرفه بررسی سه تکواژ «-ænæ»، «-æwæ» و «-æɾæ» در هورامی: پس‌اضافه یا حالت‌نما [دوره 2، شماره 7، 1393-1394، صفحه 115-135]
 • حرکات زبان و لب بررسی مقایسه‌ای ویژگی‌های واکه‌های زبان فارسی در دانش‌آموزان بینا و نابینا در چارچوب آواشناسی صوت‌شناختی [دوره 3، شماره 12، 1395، صفحه 51-66]
 • حرکت فرضی حرکت فرضی در زبان فارسی: رویکردی شناختی به مسیرهای گسترشی [دوره 2، شماره 6، 1393-1394، صفحه 1-25]
 • حوزة معنایی شادی و غم ارزیابی میزان تطابق استعاره‌های مفهومی کلامی و غیر کلامی حوزه‌های غم و شادی در اشعار دورۀ ابتدایی از منظر زبان‌شناسی شناختی [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 59-75]

خ

 • خانوادۀ هسته‌ای بررسی نظام خویشاوندی کُردی میانی و مقایسۀ آن با فارسی و انگلیسی [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 1-19]
 • خرده‌جمله وضعیت سازه‌بودگی زنجیره‌های شبه خرده‌جمله در گونۀ موکریانی [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 23-43]
 • خرسندی اسم‌خودمانی الگویی جهت بازنمایی رفتار کلامی اعتراض و رضایت در کردی‌کرمانشاهی [دوره 2، شماره 8، 1393-1394، صفحه 25-37]
 • خطا بررسی خطاهای واژگانی دوزبانه های کردزبان ساکن کرمانشاه به هنگام تکلّم به زبان فارسی معیار [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 97-110]
 • خطاهای بین زبانی بررسی خطاهای واژگانی دوزبانه های کردزبان ساکن کرمانشاه به هنگام تکلّم به زبان فارسی معیار [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 97-110]
 • خطاهای درون­زبانی بررسی خطاهای واژگانی دوزبانه های کردزبان ساکن کرمانشاه به هنگام تکلّم به زبان فارسی معیار [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 97-110]
 • خطّ زمانیِ توالی خطوط زمان در زبان فارسی [دوره 3، شماره 14، 1395، صفحه 77-102]
 • خطّ زمانیِ زمان دستوری خطوط زمان در زبان فارسی [دوره 3، شماره 14، 1395، صفحه 77-102]
 • خوشة همخوانی بررسی ارتقاء واکه پیش از همخوان خیشومی تیغه‌ای در زبان فارسی در قالب بهینگی [دوره 3، شماره 12، 1395، صفحه 67-84]
 • خوشة همخوانی درج واکه در وام‌واژه‌های انگلیسی در زبان فارسی [دوره 3، شماره 13، 1395، صفحه 1-20]
 • خوشة همخوانی بررسی اصل توالی رسایی در واژه‌های یک‌هجایی CVCC زبان فارسی در قالب مدل سه‌وجهی ناندیسکان [دوره 3، شماره 13، 1395، صفحه 83-103]
 • خوشه همخوانی آغازین خوشه دوهمخوانی آغازین در گویش سیستانی از دیدگاه واج‌شناسی خودواحد [دوره 2، شماره 8، 1393-1394، صفحه 39-62]
 • خوشۀ همخوانی ساخت هجا در زبان هورامی (گویش هورامان تخت) [دوره 1، شماره 2، 1392-1393، صفحه 57-78]

د

 • داستان بلند سیر جنسیّت‌زدگی در ادبیات داستانی معاصر زبان فارسی [دوره 1، شماره 1، 1392-1393، صفحه 105-127]
 • داستان کوتاه قفس سبک‌شناسی نحوی داستان ”قفس“ صادق چوبک بر اساس صدای دستوری [دوره 2، شماره 5، 1393-1394، صفحه 85-104]
 • دامنۀ زیر و بمی تحلیل آکوستیکی ”آهنگ“ در قصه‌گویی کودکان فارسی‌زبان بر پایۀ الگوی خیزان، افتان و پیوستگی [دوره 2، شماره 5، 1393-1394، صفحه 41-60]
 • درج التقای واکه ها و رفع آن در کردی میانه [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 1-15]
 • درج فرایندهای واجی تقویت در گونه‌های کردی ایلامی [دوره 3، شماره 12، 1395، صفحه 17-34]
 • درج همخوان رفع التقاء واکه در بافت // در مرز اشتقاق واژه‌های زبان فارسی: نظریة بهینگی [دوره 3، شماره 15، 1395، صفحه 25-40]
 • درج واکه فرایند درج واکه در خوشه‌های همخوانی پایانی در زبان ترکی آذربایجانی [دوره 2، شماره 7، 1393-1394، صفحه 81-93]
 • درج واکه درج واکه در وام‌واژه‌های انگلیسی در زبان فارسی [دوره 3، شماره 13، 1395، صفحه 1-20]
 • دیرش تحلیل آکوستیکی ”آهنگ“ در قصه‌گویی کودکان فارسی‌زبان بر پایۀ الگوی خیزان، افتان و پیوستگی [دوره 2، شماره 5، 1393-1394، صفحه 41-60]
 • دیرکرد قله دیرکرد قله در واج شناسی آهنگ فارسی: رویدادی واجی یا آوایی؟ [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 73-91]
 • دستور تصاویر بررسی نشانه‌شناختی تصاویر کتب کودکان بر اساس رویکرد نشانه‌شناسی اجتماعی: مطالعۀ موردی کتاب فارسی پایۀ اول دبستان [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 119-140]
 • دستور زبان ترکیبی رویکرد فرازبان معنایی طبیعی: فرض‌ها، مفاهیم و اهداف [دوره 2، شماره 7، 1393-1394، صفحه 95-113]
 • دستور ساخت‌مدار نشانه‌محور بررسی نمود ناقص در زبان کردی براساس دستور ساخت‌مدار نشانه‌محور [دوره 3، شماره 13، 1395، صفحه 105-126]
 • دستوری‌شدگی دستوری‌شدگی طبقه‌نمای «/done ne» در گونۀ تاکستانی زبان تاتی [دوره 1، شماره 1، 1392-1393، صفحه 57-75]
 • دستوری‌شدگی رابطۀ دستوری‌شدگی و بینافردیت در تعیین منشأ افعال کمکی وجه‌نما [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 95-112]
 • دستور شناختی مطابقه، مقوله‌ای معنامند در ساخت غیرشخصی: تحلیلی در چارچوب دستور شناختی [دوره 2، شماره 7، 1393-1394، صفحه 1-29]
 • دستور نقش و ارجاع تحلیلی نقش گرا از کاربردهای حرف اضافۀ با در زبان فارسی [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 37-59]
 • دوزبانگی بررسی نگرش‌های شناختی و عاطفی دوزبانه‌های کردی-فارسی نسبت به زبان فارسی معیار بر اساس رویکرد ذهن‌گرایی [دوره 2، شماره 6، 1393-1394، صفحه 27-46]
 • دوزبانگی الگوی رشد شناخت اجتماعی کودکان پیش‌دبستانی فارسی‌زبان و فارسی - ترکی‌زبان با توجّه به توالی تکلیف‌های نظریۀ ذهن [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 61-81]
 • دوزبانگی فرسایش و تغییرات زبانی در کردی کلهری ایلامی های مقیم تهران [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 95-110]
 • دوسویه الگوهای کاهش ظرفیت فعلی: شواهدی از زبان فارسی [دوره 1، شماره 3، 1392-1393، صفحه 49-67]
 • دوگان­سازی کامل تحلیل بهینگی فرایند دوگان‌سازی در گویش لکی دلفان [دوره 3، شماره 15، 1395، صفحه 55-72]
 • دوگان­سازی ناقص تحلیل بهینگی فرایند دوگان‌سازی در گویش لکی دلفان [دوره 3، شماره 15، 1395، صفحه 55-72]
 • دوگان ­سازی دوگان‌سازی فعل در زبان فارسی در رویکرد صرف ساخت [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 73-89]
 • دولت بررسی تغییرات معنایی واژۀ «دولت» در زبان فارسی بر اساس نظریۀ پیش‌نمونه [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 77-97]

ذ

 • ذهنی‌شدگی بررسی طرحواره‌های وجهیت در زبان فارسی با رویکرد شناختی [دوره 1، شماره 4، 1392-1393، صفحه 101-118]

ر

 • راهبرد ملکی راهبردهای بیان مالکیت در برخی گونه‌های زبانی ایرانی [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 57-76]
 • راهبردهای تسلیت بررسی کنش گفتاری تسلیت در گویش کردی ایلامی [دوره 3، شماره 12، 1395، صفحه 35-50]
 • رده شناسی؛ واج‌شناسی تعیین ردۀ گویش کردی ایلام براساس اندازه‌گیری VOT [دوره 2، شماره 8، 1393-1394، صفحه 79-99]
 • رسایی بررسی اصل توالی رسایی در واژه‌های یک‌هجایی CVCC زبان فارسی در قالب مدل سه‌وجهی ناندیسکان [دوره 3، شماره 13، 1395، صفحه 83-103]
 • رشد شناخت اجتماعی الگوی رشد شناخت اجتماعی کودکان پیش‌دبستانی فارسی‌زبان و فارسی - ترکی‌زبان با توجّه به توالی تکلیف‌های نظریۀ ذهن [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 61-81]
 • رمزگردانی بررسی نقش‌نماهای کلامی فارسی در مکالمات گویشوران یک‌زبانة ترکی آذربایجانی و دوزبانة ترکی-فارسی [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 91-112]
 • رمزگردانی سلسله مراتب قرض‌‌‌گیری زبان ‌‌‌‌‌ترکی‌‌‌‌‌آذربایجانی از زبان فارسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رنگ‌واژه تحلیل صرفی و معنایی رنگ‌واژه‌ها در زبان گرجی فریدون‌شهر: رویکردی شناختی [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 1-22]
 • روابط حیاتی تحلیل فشرده سازی در سینما در چارچوب نظریه آمیختگی مفهومی در فیلم سینمایی رقص در غبار [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 93-115]
 • روایت روایت و ضدّ روایت در گفتمان حقوقی [دوره 3، شماره 14، 1395، صفحه 37-59]
 • رویداد حرکت رویکردی شناختی به بازنمایی رویداد حرکت در زبان هَورامی [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 43-58]
 • رویداد حرکتی حرکت فرضی در زبان فارسی: رویکردی شناختی به مسیرهای گسترشی [دوره 2، شماره 6، 1393-1394، صفحه 1-25]
 • رویکرد پیکره­ای استعاره های مفهومی زمان در زبان فارسی: رویکردی شناختی-پیکره ای [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 15-29]
 • رویکرد پیکره‌بنیاد نگاهی به کاربرد پیکره‌ها در برخی حوزه‌های زبان‌شناسی [دوره 2، شماره 6، 1393-1394، صفحه 109-126]
 • رویکرد تسلّط لیکاف بررسی قاطعیّت در گفتار گویشوران کردی کلهری بر اساس رویکرد تسلّط لیکاف [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 41-60]
 • رویکرد ساخت‌بنیاد چندمعنایی پسوند «- انه» فارسی: رویکرد ساختواژۀ ساختی [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 21-39]
 • رویکرد فارل تحلیلی نقش گرا از کاربردهای حرف اضافۀ با در زبان فارسی [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 37-59]
 • رویکرد فرکلاف تحلیل زبان‌شناختی بازتاب «برجام» در گفتمان‌های رقیب بر اساس رویکرد انتقادی فرکلاف [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 63-80]

ز

 • زایایی محدودیت‌های ناظر بر زایایی فعل‌های برگرفته از اسم و صفت در فارسی معیار [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 109-132]
 • زبان‌­پریشی بررسی اختلال مطابقه، زمان و نمود دستوری در دو بیمار زبان‌پریش بروکائی کردزبان [دوره 3، شماره 13، 1395، صفحه 61-81]
 • زبان انگلیسی شیوة تغییر واکه‌های مرکب در وام‌واژه‌های انگلیسی [دوره 1، شماره 3، 1392-1393، صفحه 123-137]
 • زبان اوستایی بررسی اصل فرافکن گسترده در چند زبان ایرانی پیش از اسلام براساس دستور زایشی [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 53-71]
 • زبان تاتی دستوری‌شدگی طبقه‌نمای «/done ne» در گونۀ تاکستانی زبان تاتی [دوره 1، شماره 1، 1392-1393، صفحه 57-75]
 • زبان ترکی طبقه‌بندی تغییرات ساختواژی در فرایند وام‌گیری واژه‌ها از زبان ترکی به فارسی [دوره 1، شماره 4، 1392-1393، صفحه 53-72]
 • زبان دوقطبی رویکردی شناختی به بازنمایی رویداد حرکت در زبان هَورامی [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 43-58]
 • زبان راجی کلمات مرکّب راجی براساس طبقه‌بندی بیستو و اسکالیس [دوره 1، شماره 1، 1392-1393، صفحه 129-154]
 • زبان‎شناسی بررسی نظام خویشاوندی کُردی میانی و مقایسۀ آن با فارسی و انگلیسی [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 1-19]
 • زبان شناسی اجتماعی روند نام‎گذاری فرزندان در شهر مهاباد از دیدگاه زبان‎شناسی اجتماعی [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 1-18]
 • زبان­‌شناسی اجتماعی راهبردهای کنش گفتاری عذرخواهی در گویش بختیاری از دیدگاه زبان‌شناسی اجتماعی [دوره 3، شماره 14، 1395، صفحه 103-121]
 • زبان‌شناسی اجتماعی بررسی زبان‌شناختی به‌گویی در گویش کردی ایلام [دوره 2، شماره 6، 1393-1394، صفحه 69-89]
 • زبان‌شناسی اجتماعی بررسی نام‌گذاری اشخاص در بانه از دیدگاه نام‌شناسی اجتماعی [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 1-19]
 • زبان‌شناسی اجتماعی انتخاب نام فرزند از منظر زبان شناسی اجتماعی شناختی در دهه‌های 95-1366 ( مطالعه موردی: بخش کلاترزان در شهرستان سنندج ) [(مقالات آماده انتشار)]
 • زبان‌شناسی پیکره‌ای نگاهی به کاربرد پیکره‌ها در برخی حوزه‌های زبان‌شناسی [دوره 2، شماره 6، 1393-1394، صفحه 109-126]
 • زبان‎شناسی پیکره‎بنیاد سیر تغییرات ساخت‎های سببی صرفی و نحوی در فارسی نو؛ پژوهشی پیکره‎بنیاد [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 1-19]
 • زبان‌شناسی جنسیت بررسی قاطعیّت در گفتار گویشوران کردی کلهری بر اساس رویکرد تسلّط لیکاف [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 41-60]
 • زبان­شناسی شناختی استعاره های مفهومی زمان در زبان فارسی: رویکردی شناختی-پیکره ای [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 15-29]
 • زبان­شناسی شناختی بررسی چندمعنایی واژگانی در صفات ساده ترکی آذربایجانی: رویکردی شناختی [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 51-71]
 • زبان‌شناسی شناختی ارزیابی میزان تطابق استعاره‌های مفهومی کلامی و غیر کلامی حوزه‌های غم و شادی در اشعار دورۀ ابتدایی از منظر زبان‌شناسی شناختی [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 59-75]
 • زبان‌شناسی شناختی بررسی شناختی طرح‌واره‌های تصوّری در متون علمی [دوره 3، شماره 13، 1395، صفحه 43-59]
 • زبان‌شناسی شناختی انتخاب نام فرزند از منظر زبان شناسی اجتماعی شناختی در دهه‌های 95-1366 ( مطالعه موردی: بخش کلاترزان در شهرستان سنندج ) [(مقالات آماده انتشار)]
 • زبان­شناسی نقش‌گرایی بررسی مقوله فعل ازدیدگاه سرنمونی و براساس معیارهای معنایی گیون: هر فعل یک مقوله [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 33-53]
 • زبان عاری از قدرت بررسی قاطعیّت در گفتار گویشوران کردی کلهری بر اساس رویکرد تسلّط لیکاف [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 41-60]
 • زبان عربی بررسی مهجورشدگی واژگان عربی در مطبوعات زبان فارسی در سدۀ اخیر [دوره 1، شماره 2، 1392-1393، صفحه 15-30]
 • زبان فارسی شیوة تغییر واکه‌های مرکب در وام‌واژه‌های انگلیسی [دوره 1، شماره 3، 1392-1393، صفحه 123-137]
 • زبان فارسی طبقه‌بندی تغییرات ساختواژی در فرایند وام‌گیری واژه‌ها از زبان ترکی به فارسی [دوره 1، شماره 4، 1392-1393، صفحه 53-72]
 • زبان فارسی بررسی جایگاه بی‌نشان قید حالت در زبان فارسی [دوره 2، شماره 5، 1393-1394، صفحه 1-19]
 • زبان فارسی نظام واژه‌سازی در چارچوب نظریۀ نام‌نگری اشتکاور با نگاهی به زبان فارسی [دوره 2، شماره 5، 1393-1394، صفحه 105-124]
 • زبان فارسی بررسی خطاهای واژگانی دوزبانه های کردزبان ساکن کرمانشاه به هنگام تکلّم به زبان فارسی معیار [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 97-110]
 • زبان فارسی خطوط زمان در زبان فارسی [دوره 3، شماره 14، 1395، صفحه 77-102]
 • زبان فارسی استعاره های مفهومی زمان در زبان فارسی: رویکردی شناختی-پیکره ای [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 15-29]
 • زبان فارسی باستان بررسی اصل فرافکن گسترده در چند زبان ایرانی پیش از اسلام براساس دستور زایشی [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 53-71]
 • زبان فارسی میانه بررسی اصل فرافکن گسترده در چند زبان ایرانی پیش از اسلام براساس دستور زایشی [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 53-71]
 • زبان کردی بررسی نام‌گذاری اشخاص در بانه از دیدگاه نام‌شناسی اجتماعی [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 1-19]
 • زبان کردی نظام مطابقه در کلهری و مقایسۀ آن با لکی، سورانی و کرمانجی [دوره 3، شماره 15، 1395، صفحه 91-110]
 • زبان کردی بررسی اصطلاحات خویشاوندی در گویش کلهری گونة ایوانی [دوره 3، شماره 12، 1395، صفحه 85-104]
 • زبان کُردی بررسی نظام خویشاوندی کُردی میانی و مقایسۀ آن با فارسی و انگلیسی [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 1-19]
 • زبان گرجی فریدون‏شهر تحلیل صرفی و معنایی رنگ‌واژه‌ها در زبان گرجی فریدون‌شهر: رویکردی شناختی [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 1-22]
 • زبان نوشتار توصیف زبان‌شناختی ویژگی‌های واژگانی گفتمان مکالمۀ پیام کوتاه زنان و مردان فارسی‌زبان [دوره 1، شماره 1، 1392-1393، صفحه 21-46]
 • زبان‌های ایرانی غربی رابطۀ دستوری‌شدگی و بینافردیت در تعیین منشأ افعال کمکی وجه‌نما [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 95-112]
 • زبان هورامی ساخت هجا در زبان هورامی (گویش هورامان تخت) [دوره 1، شماره 2، 1392-1393، صفحه 57-78]
 • زبان هورامی فرایندهای واجی همخوانی در واژه‌های مشترک بین زبان فارسی معیار و زبان هورامی (گویش هورامان تخت) [دوره 1، شماره 4، 1392-1393، صفحه 73-100]
 • زبان و جنسیّت توصیف زبان‌شناختی ویژگی‌های واژگانی گفتمان مکالمۀ پیام کوتاه زنان و مردان فارسی‌زبان [دوره 1، شماره 1، 1392-1393، صفحه 21-46]
 • زمان استعارۀ زمان به‌مثابۀ حرکت در مکان در اشعار سهراب سپهری براساس نظریۀ معاصر استعاره [دوره 3، شماره 12، 1395، صفحه 1-16]
 • زمان بررسی اختلال مطابقه، زمان و نمود دستوری در دو بیمار زبان‌پریش بروکائی کردزبان [دوره 3، شماره 13، 1395، صفحه 61-81]
 • زمان دستوری زمان و نمود در کردی موکریانی [دوره 2، شماره 8، 1393-1394، صفحه 101-124]
 • زمان شروع واک (وی‌اُتی) تعیین ردۀ گویش کردی ایلام براساس اندازه‌گیری VOT [دوره 2، شماره 8، 1393-1394، صفحه 79-99]
 • زمینه مفهوم‌سازی افعال حرکتی بسیط زبان فارسی: رویکردی شناختی [دوره 1، شماره 3، 1392-1393، صفحه 103-122]
 • زنجیرۀ [NP XP] وضعیت سازه‌بودگی زنجیره‌های شبه خرده‌جمله در گونۀ موکریانی [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 23-43]

ژ

 • ژانر ترکیبی روایت و ضدّ روایت در گفتمان حقوقی [دوره 3، شماره 14، 1395، صفحه 37-59]

س

 • ساخت دوگان‌سازی فعل در زبان فارسی در رویکرد صرف ساخت [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 73-89]
 • ساختار هجایی درج واکه در وام‌واژه‌های انگلیسی در زبان فارسی [دوره 3، شماره 13، 1395، صفحه 1-20]
 • ساخت اطلاع بررسی ساخت نحوی و ساخت اطلاع سازه‌های پیشایند‌شده درجملات ساده فارسی (با استناد به داده‌هایی از یک گزارش فوتبال) [(مقالات آماده انتشار)]
 • ساخت اطّلاع ساخت تأکید در کردی [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 1-13]
 • ساخت سببی گروه فعلی شکافته در فارسی: تمایز هستۀ جهت و فعل کوچک [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 33-48]
 • ساخت سببی سیر تغییرات ساخت‎های سببی صرفی و نحوی در فارسی نو؛ پژوهشی پیکره‎بنیاد [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 1-19]
 • ساخت غیرشخصی مطابقه، مقوله‌ای معنامند در ساخت غیرشخصی: تحلیلی در چارچوب دستور شناختی [دوره 2، شماره 7، 1393-1394، صفحه 1-29]
 • ساختمان هجا ساخت هجا در زبان هورامی (گویش هورامان تخت) [دوره 1، شماره 2، 1392-1393، صفحه 57-78]
 • ساخت منطقی تحلیلی نقش گرا از کاربردهای حرف اضافۀ با در زبان فارسی [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 37-59]
 • ساخت موضوعی فعل سبک در افعال مرکّب فارسی [دوره 1، شماره 1، 1392-1393، صفحه 77-104]
 • ساخت موضوعی یادگیری زبان فارسی به عنوان زبان دوم از منظر فرضیۀ مبتدا [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 55-72]
 • ساخت نواختی دیرکرد قله در واج شناسی آهنگ فارسی: رویدادی واجی یا آوایی؟ [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 73-91]
 • ساخت‌های تعجبّی چند کاربرد کلامی دیگر از «که» در فارسی گفتاری [دوره 1، شماره 2، 1392-1393، صفحه 103-116]
 • ساخت‌های ناقص‌ساز بررسی نمود ناقص در زبان کردی براساس دستور ساخت‌مدار نشانه‌محور [دوره 3، شماره 13، 1395، صفحه 105-126]
 • ساخت هجایی بررسی اصل توالی رسایی در واژه‌های یک‌هجایی CVCC زبان فارسی در قالب مدل سه‌وجهی ناندیسکان [دوره 3، شماره 13، 1395، صفحه 83-103]
 • ساختواژه بررسی ساختواژی و معنایی پسوند «-گر» در زبان فارسی [دوره 1، شماره 3، 1392-1393، صفحه 1-22]
 • ساختواژه طبقه‌بندی تغییرات ساختواژی در فرایند وام‌گیری واژه‌ها از زبان ترکی به فارسی [دوره 1، شماره 4، 1392-1393، صفحه 53-72]
 • ساخت واژه بررسی و توصیف واژه بست در گویش مراغه‌ای زبان ترکی [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 45-66]
 • سازگاری بافتی دوگان‌سازی فعل در زبان فارسی در رویکرد صرف ساخت [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 73-89]
 • سازه‌بودگی وضعیت سازه‌بودگی زنجیره‌های شبه خرده‌جمله در گونۀ موکریانی [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 23-43]
 • سبب مفهوم‌سازی افعال حرکتی بسیط زبان فارسی: رویکردی شناختی [دوره 1، شماره 3، 1392-1393، صفحه 103-122]
 • سببی صرفی سیر تغییرات ساخت‎های سببی صرفی و نحوی در فارسی نو؛ پژوهشی پیکره‎بنیاد [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 1-19]
 • سببی نحوی سیر تغییرات ساخت‎های سببی صرفی و نحوی در فارسی نو؛ پژوهشی پیکره‎بنیاد [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 1-19]
 • سبک ادبی تحلیل ساختواژی ابداعات واژگانی در آنگاه پس از تندر اخوان ثالث [دوره 2، شماره 7، 1393-1394، صفحه 31-56]
 • سبک‌شناسی انتقادی بررسی پیکره‌بنیاد کلمات به‌کار‌رفته در بازنمایی مجرم، قربانی و جرم در مطبوعات ایران بر اساس چارچوب سبک‌شناسی انتقادی [(مقالات آماده انتشار)]
 • سبک‌شناسی فعل تحلیل سبک‌شناختی داستان هفت‌خوان رستم شاهنامه در چارچوب دستور نقش‌گرای نظام‌مند هلیدی [دوره 1، شماره 4، 1392-1393، صفحه 119-142]
 • سبک نحوی سبک‌شناسی نحوی داستان ”قفس“ صادق چوبک بر اساس صدای دستوری [دوره 2، شماره 5، 1393-1394، صفحه 85-104]
 • سرنمون بررسی مقوله فعل ازدیدگاه سرنمونی و براساس معیارهای معنایی گیون: هر فعل یک مقوله [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 33-53]
 • سرنمون رده‌شناختی صفت‌سازی و صفت‌زدایی در زبان فارسی از دیدگاه سرنمون رده‌شناختی [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 91-107]
 • سره‌گرایی بررسی مهجورشدگی واژگان عربی در مطبوعات زبان فارسی در سدۀ اخیر [دوره 1، شماره 2، 1392-1393، صفحه 15-30]
 • سلسله مراتب قرض‌‌‌گیری سلسله مراتب قرض‌‌‌گیری زبان ‌‌‌‌‌ترکی‌‌‌‌‌آذربایجانی از زبان فارسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • سنجه­ای نمود واژگانی در زبان فارسی: مطالعه‌ای بر‌پایۀ رویکرد سنجه‌ای [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 73-94]
 • سهراب سپهری استعارۀ زمان به‌مثابۀ حرکت در مکان در اشعار سهراب سپهری براساس نظریۀ معاصر استعاره [دوره 3، شماره 12، 1395، صفحه 1-16]

ش

 • شاهنامه تحلیل سبک‌شناختی داستان هفت‌خوان رستم شاهنامه در چارچوب دستور نقش‌گرای نظام‌مند هلیدی [دوره 1، شماره 4، 1392-1393، صفحه 119-142]
 • شبکه‌های اجتماعی بازنمود شبکه‌های اجتماعی در مطبوعات ایران از منظر تحلیل گفتمان انتقادی [دوره 2، شماره 6، 1393-1394، صفحه 91-108]
 • شبکۀ معنایی چندمعنایی حرف اضافۀ ”به“ در زبان فارسی با رویکرد معنی‌شناسی شناختی [دوره 2، شماره 7، 1393-1394، صفحه 57-79]
 • شبکۀ معنایی چندمعنایی نظام‌مند در رویکرد شناختی، تحلیل چندمعنایی فعل حسّ دیدن در زبان فارسی [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 73-91]
 • شدن فعل‌های کمکی وجهی در کردی سورانی [دوره 1، شماره 2، 1392-1393، صفحه 117-134]
 • شرایط تحقق کارگفت مطالعۀ موردی برخی آیات بشارت‌دهنده در قرآن کریم از منظر نظریۀ زبانی کارگفت [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 103-118]
 • شعر آفرینی بررسی هنجارگریزی معنایی در غزلیات حافظ [دوره 2، شماره 6، 1393-1394، صفحه 47-68]
 • شفافیت محدودیت‌های ناظر بر زایایی فعل‌های برگرفته از اسم و صفت در فارسی معیار [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 109-132]
 • شنونده بررسی ساخت نحوی و ساخت اطلاع سازه‌های پیشایند‌شده درجملات ساده فارسی (با استناد به داده‌هایی از یک گزارش فوتبال) [(مقالات آماده انتشار)]
 • شهریار تحلیل شناختی استعاره‌‌های عشق و غم در غزلیات شهریار [دوره 3، شماره 13، 1395، صفحه 21-41]
 • شیوه مفهوم‌سازی افعال حرکتی بسیط زبان فارسی: رویکردی شناختی [دوره 1، شماره 3، 1392-1393، صفحه 103-122]

ص

 • صادق چوبک سبک‌شناسی نحوی داستان ”قفس“ صادق چوبک بر اساس صدای دستوری [دوره 2، شماره 5، 1393-1394، صفحه 85-104]
 • صدای دستوری سبک‌شناسی نحوی داستان ”قفس“ صادق چوبک بر اساس صدای دستوری [دوره 2، شماره 5، 1393-1394، صفحه 85-104]
 • صرف تحلیل صرفی و معنایی رنگ‌واژه‌ها در زبان گرجی فریدون‌شهر: رویکردی شناختی [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 1-22]
 • صرف ساخت بررسی افعال پیشوندی در زبان فارسی ازمنظر صرف ساخت [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 35-55]
 • صرف ساخت دوگان‌سازی فعل در زبان فارسی در رویکرد صرف ساخت [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 73-89]
 • صرف ساختی چندمعنایی پسوند «- انه» فارسی: رویکرد ساختواژۀ ساختی [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 21-39]
 • صفت‌زدایی صفت‌سازی و صفت‌زدایی در زبان فارسی از دیدگاه سرنمون رده‌شناختی [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 91-107]
 • صفت ساده بررسی چندمعنایی واژگانی در صفات ساده ترکی آذربایجانی: رویکردی شناختی [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 51-71]
 • صفت‌سازی صفت‌سازی و صفت‌زدایی در زبان فارسی از دیدگاه سرنمون رده‌شناختی [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 91-107]

ض

 • ضدّ روایت روایت و ضدّ روایت در گفتمان حقوقی [دوره 3، شماره 14، 1395، صفحه 37-59]
 • ضد سببی الگوهای کاهش ظرفیت فعلی: شواهدی از زبان فارسی [دوره 1، شماره 3، 1392-1393، صفحه 49-67]
 • ضمیرهای انعکاسی فارسی بررسی تطبیقی تلفّظ ضمیرهای انعکاسی در فارسی گفتاری معیار و گویش بختیاری [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 33-52]

ط

 • طبقه‌بندی مرداک بررسی اصطلاحات خویشاوندی در گویش کلهری گونة ایوانی [دوره 3، شماره 12، 1395، صفحه 85-104]
 • طبقه‌نماهای عددی دستوری‌شدگی طبقه‌نمای «/done ne» در گونۀ تاکستانی زبان تاتی [دوره 1، شماره 1، 1392-1393، صفحه 57-75]
 • طرح­واره بررسی افعال پیشوندی در زبان فارسی ازمنظر صرف ساخت [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 35-55]
 • طرح­واره دوگان‌سازی فعل در زبان فارسی در رویکرد صرف ساخت [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 73-89]
 • طرح­واره استعارۀ زمان به‌مثابۀ حرکت در مکان در اشعار سهراب سپهری براساس نظریۀ معاصر استعاره [دوره 3، شماره 12، 1395، صفحه 1-16]
 • طرح‏وارۀ حجمی بررسی شناختی طرح‌واره‌های تصوّری در متون علمی [دوره 3، شماره 13، 1395، صفحه 43-59]
 • طرح‌وارۀ حرکتی بررسی شناختی طرح‌واره‌های تصوّری در متون علمی [دوره 3، شماره 13، 1395، صفحه 43-59]
 • طرح‌وارۀ قدرتی بررسی شناختی طرح‌واره‌های تصوّری در متون علمی [دوره 3، شماره 13، 1395، صفحه 43-59]

ظ

 • ظرفیت رویداد خطوط زمان در زبان فارسی [دوره 3، شماره 14، 1395، صفحه 77-102]

ع

 • عذرخواهی راهبردهای کنش گفتاری عذرخواهی در گویش بختیاری از دیدگاه زبان‌شناسی اجتماعی [دوره 3، شماره 14، 1395، صفحه 103-121]
 • عشق تحلیل شناختی استعاره‌‌های عشق و غم در غزلیات شهریار [دوره 3، شماره 13، 1395، صفحه 21-41]
 • عملگر وجهی معنی‌شناسی جملات امری در فارسی [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 99-126]
 • عنصر معرّف گروه کمیت‌نما در فارسی امروز [دوره 3، شماره 14، 1395، صفحه 61-75]

غ

 • غایی نمود واژگانی در زبان فارسی: مطالعه‌ای بر‌پایۀ رویکرد سنجه‌ای [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 73-94]
 • غایت­مند نمود واژگانی در زبان فارسی: مطالعه‌ای بر‌پایۀ رویکرد سنجه‌ای [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 73-94]
 • غزلیات حافظ بررسی هنجارگریزی معنایی در غزلیات حافظ [دوره 2، شماره 6، 1393-1394، صفحه 47-68]
 • غلت­ سازی التقای واکه ها و رفع آن در کردی میانه [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 1-15]
 • غم تحلیل شناختی استعاره‌‌های عشق و غم در غزلیات شهریار [دوره 3، شماره 13، 1395، صفحه 21-41]

ف

 • فارسی مقایسۀ مدل‌های ذهنی گویشوران فارسی‌زبان و هورامی‌زبان (بررسی موردی فعل ʼخوردنʻ) [دوره 1، شماره 4، 1392-1393، صفحه 31-52]
 • فارسی منفی‌سازی و حاشیۀ سمت چپ جمله در جملات پرسشی بلی-خیر در فارسی: رویکردی کمینه‌گرا [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 81-101]
 • فارسی بررسی تغییرات معنایی واژۀ «دولت» در زبان فارسی بر اساس نظریۀ پیش‌نمونه [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 77-97]
 • فارسی سلسله مراتب قرض‌‌‌گیری زبان ‌‌‌‌‌ترکی‌‌‌‌‌آذربایجانی از زبان فارسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • فارسی گفتاری چند کاربرد کلامی دیگر از «که» در فارسی گفتاری [دوره 1، شماره 2، 1392-1393، صفحه 103-116]
 • فارسی معیار مقایسۀ مدل‌های ذهنی فارسی‌زبانان و آذری‌زبانان (بررسی موردی مصدرهای مرکب با جزء‌های فعلی خوردن، زدن، کشیدن و گرفتن) [دوره 1، شماره 3، 1392-1393، صفحه 69-101]
 • فاعلی - مفعولی بررسی نظام مطابقه در کردی ایلامی [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 49-72]
 • فاعل‌نمایی افتراقی تأثیر قدرت موضوعات فعلی بر حالت نمایی افتراقی: شواهدی از گویش هورامی [دوره 1، شماره 1، 1392-1393، صفحه 1-20]
 • فرازبان معنایی طبیعی رویکرد فرازبان معنایی طبیعی: فرض‌ها، مفاهیم و اهداف [دوره 2، شماره 7، 1393-1394، صفحه 95-113]
 • فرایندﻫﺎی واﺟﯽ فرایندهای واجی در گویش کردی سنقر کلیایی [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 21-41]
 • فرایند ترکیب کلمات مرکّب راجی براساس طبقه‌بندی بیستو و اسکالیس [دوره 1، شماره 1، 1392-1393، صفحه 129-154]
 • فرایند تکرار تحلیل بهینگی فرایند دوگان‌سازی در گویش لکی دلفان [دوره 3، شماره 15، 1395، صفحه 55-72]
 • فرایندکاهش ظرفیت الگوهای کاهش ظرفیت فعلی: شواهدی از زبان فارسی [دوره 1، شماره 3، 1392-1393، صفحه 49-67]
 • فرایندهای واجی بررسی برخی از فرایندهای واجی در گویش بروجردی در مقایسه با فارسی معیار با تلفیقی از رویکرد واج‏شناسی زایشی و نظریه بهینگی [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 1-19]
 • فرایندهای واجی فرایندهای واجی تقویت در گونه‌های کردی ایلامی [دوره 3، شماره 12، 1395، صفحه 17-34]
 • فرایند واژ - واجی فرایندهای واژ - واجی پیشوندهای گویش تاتی تاکستان بر پایۀ نظریۀ بهینگی [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 21-36]
 • فرانقش‌های رنگ سازوکار معناپردازی رنگ در بیلبوردهای تجاری شهر تهران: مطالعة موردی بیلبوردهای تجاری شرکت بیمة معلم، پودر تاژ و اسنک چی‌توز [دوره 2، شماره 5، 1393-1394، صفحه 61-84]
 • فرسایش زبانی فرسایش و تغییرات زبانی در کردی کلهری ایلامی های مقیم تهران [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 95-110]
 • فرضیۀ مبتدا یادگیری زبان فارسی به عنوان زبان دوم از منظر فرضیۀ مبتدا [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 55-72]
 • فرهنگ نقش فرهنگ در ساخت و گزینش استعارة مفهومی حجاب در گفتمان فرهنگی فارسی ازمنظر نظریة گفتمانی استعاره [دوره 3، شماره 15، 1395، صفحه 73-89]
 • فرهنگستان بررسی مهجورشدگی واژگان عربی در مطبوعات زبان فارسی در سدۀ اخیر [دوره 1، شماره 2، 1392-1393، صفحه 15-30]
 • فرود بررسی واژگان خویشاوندی هورامی براساس معیارهای مورداک [دوره 1، شماره 2، 1392-1393، صفحه 31-55]
 • فشرده­سازی تحلیل فشرده سازی در سینما در چارچوب نظریه آمیختگی مفهومی در فیلم سینمایی رقص در غبار [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 93-115]
 • فعل بررسی مقوله فعل ازدیدگاه سرنمونی و براساس معیارهای معنایی گیون: هر فعل یک مقوله [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 33-53]
 • فعل پیشوندی بررسی افعال پیشوندی در زبان فارسی ازمنظر صرف ساخت [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 35-55]
 • فعل حرکتی مفهوم‌سازی افعال حرکتی بسیط زبان فارسی: رویکردی شناختی [دوره 1، شماره 3، 1392-1393، صفحه 103-122]
 • فعل حسّی چندمعنایی نظام‌مند در رویکرد شناختی، تحلیل چندمعنایی فعل حسّ دیدن در زبان فارسی [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 73-91]
 • فعل خودایستا ساختار تصریفی فعل در بلوچی سرحدی گرنچین [دوره 1، شماره 3، 1392-1393، صفحه 23-48]
 • فعل ʼخوردنʻ مقایسۀ مدل‌های ذهنی گویشوران فارسی‌زبان و هورامی‌زبان (بررسی موردی فعل ʼخوردنʻ) [دوره 1، شماره 4، 1392-1393، صفحه 31-52]
 • فعل ساده بررسی افعال مرکّب در گویش کلهری زبان کردی با تکیه بر آثار ادبی معاصر [دوره 3، شماره 15، 1395، صفحه 41-54]
 • فعل سببی سیر تغییرات ساخت‎های سببی صرفی و نحوی در فارسی نو؛ پژوهشی پیکره‎بنیاد [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 1-19]
 • فعل سبک فعل سبک در افعال مرکّب فارسی [دوره 1، شماره 1، 1392-1393، صفحه 77-104]
 • فعل کوچک گروه فعلی شکافته در فارسی: تمایز هستۀ جهت و فعل کوچک [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 33-48]
 • فعل مرکّب فعل سبک در افعال مرکّب فارسی [دوره 1، شماره 1، 1392-1393، صفحه 77-104]
 • فعل مرکّب بررسی افعال مرکّب در گویش کلهری زبان کردی با تکیه بر آثار ادبی معاصر [دوره 3، شماره 15، 1395، صفحه 41-54]
 • فعل ناخودایستا ساختار تصریفی فعل در بلوچی سرحدی گرنچین [دوره 1، شماره 3، 1392-1393، صفحه 23-48]
 • فعل‌های برگرفته از اسم محدودیت‌های ناظر بر زایایی فعل‌های برگرفته از اسم و صفت در فارسی معیار [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 109-132]
 • فعل‌های برگرفته از صفت محدودیت‌های ناظر بر زایایی فعل‌های برگرفته از اسم و صفت در فارسی معیار [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 109-132]
 • فعل‌های کمکی وجهی فعل‌های کمکی وجهی در کردی سورانی [دوره 1، شماره 2، 1392-1393، صفحه 117-134]
 • فعل وجهی معنی‌شناسی جملات امری در فارسی [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 99-126]

ق

 • قاطعیّت در گفتار بررسی قاطعیّت در گفتار گویشوران کردی کلهری بر اساس رویکرد تسلّط لیکاف [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 41-60]
 • قاعده ی طبیعی بررسی فرایند ارتقاء واکه و واژگونی این قاعده در گونه‌های زبان‌ فارسی: رویکرد زایشی [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 19-36]
 • قانون مجاورت هجا درج واکه در وام‌واژه‌های انگلیسی در زبان فارسی [دوره 3، شماره 13، 1395، صفحه 1-20]
 • قید بررسی جایگاه بی‌نشان قید حالت در زبان فارسی [دوره 2، شماره 5، 1393-1394، صفحه 1-19]
 • قدرت موضوع تأثیر قدرت موضوعات فعلی بر حالت نمایی افتراقی: شواهدی از گویش هورامی [دوره 1، شماره 1، 1392-1393، صفحه 1-20]
 • قرآن کریم مطالعۀ موردی برخی آیات بشارت‌دهنده در قرآن کریم از منظر نظریۀ زبانی کارگفت [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 103-118]
 • قرض­‌گیری بررسی نقش‌نماهای کلامی فارسی در مکالمات گویشوران یک‌زبانة ترکی آذربایجانی و دوزبانة ترکی-فارسی [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 91-112]
 • قطع بررسی فرایندهای تضعیف در گویش لری باغملک: واج‌شناسی خودواحد [دوره 3، شماره 15، 1395، صفحه 1-23]
 • قلب نحوی قلب نحوی در کردی کلهری براساس برنامۀ کمینه‌گرا [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 1-19]
 • قلب نحوی بررسی اصل فرافکن گسترده در چند زبان ایرانی پیش از اسلام براساس دستور زایشی [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 53-71]
 • قلمروی مبدأ و مقصد ارزیابی میزان تطابق استعاره‌های مفهومی کلامی و غیر کلامی حوزه‌های غم و شادی در اشعار دورۀ ابتدایی از منظر زبان‌شناسی شناختی [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 59-75]
 • قله تحلیل آکوستیکی ”آهنگ“ در قصه‌گویی کودکان فارسی‌زبان بر پایۀ الگوی خیزان، افتان و پیوستگی [دوره 2، شماره 5، 1393-1394، صفحه 41-60]

ک

 • کاربردشناسی بررسی کنش گفتاری تسلیت در گویش کردی ایلامی [دوره 3، شماره 12، 1395، صفحه 35-50]
 • کاربردشناسی راهبردهای کنش گفتاری عذرخواهی در گویش بختیاری از دیدگاه زبان‌شناسی اجتماعی [دوره 3، شماره 14، 1395، صفحه 103-121]
 • کاربردشناسی پیکره‌ای نگاهی به کاربرد پیکره‌ها در برخی حوزه‌های زبان‌شناسی [دوره 2، شماره 6، 1393-1394، صفحه 109-126]
 • کاربرد کلامی چند کاربرد کلامی دیگر از «که» در فارسی گفتاری [دوره 1، شماره 2، 1392-1393، صفحه 103-116]
 • کارگفت بشارت مطالعۀ موردی برخی آیات بشارت‌دهنده در قرآن کریم از منظر نظریۀ زبانی کارگفت [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 103-118]
 • کامل زمان و نمود در کردی موکریانی [دوره 2، شماره 8، 1393-1394، صفحه 101-124]
 • کاهش واکه‌ای بررسی کاهش واکه‌ای و مشخصه‌های آکوستیکی واکۀ /æ/ در لهجۀ کرمانی [دوره 1، شماره 2، 1392-1393، صفحه 1-14]
 • کردی بررسی زبان‌شناختی به‌گویی در گویش کردی ایلام [دوره 2، شماره 6، 1393-1394، صفحه 69-89]
 • کردی ایلام تفاوت رفتاری فرایندهای واجی و واژ واجی در چارچوب رویکرد بهینگی: بررسی فرایند تضعیف در گویش کردی ایلام [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 17-32]
 • کردی ایلامی تعیین ردۀ گویش کردی ایلام براساس اندازه‌گیری VOT [دوره 2، شماره 8، 1393-1394، صفحه 79-99]
 • کردی ایلامی بررسی کنش گفتاری تسلیت در گویش کردی ایلامی [دوره 3، شماره 12، 1395، صفحه 35-50]
 • کردی زنگنه‌ای بررسی صوت‌شناختی واکه‌های ساده و واکه‌های مرکّب در گویش کردی زنگنه‌ای [دوره 3، شماره 14، 1395، صفحه 23-36]
 • کردی سنندجی حذف گروه فعلی در زبان کردی سنندجی: رویکردی کمینه‌گرا [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 77-94]
 • کردی کلهری قلب نحوی در کردی کلهری براساس برنامۀ کمینه‌گرا [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 1-19]
 • کردی کلهری بررسی خطاهای واژگانی دوزبانه های کردزبان ساکن کرمانشاه به هنگام تکلّم به زبان فارسی معیار [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 97-110]
 • کردی کلهری فرسایش و تغییرات زبانی در کردی کلهری ایلامی های مقیم تهران [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 95-110]
 • کردی کلهری ساخت تأکید در کردی [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 1-13]
 • کردی گروس بررسی وندهای تصریفی کردی بیجار گروس براساس نظریه استامپ [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 93-115]
 • کردی میانی التقای واکه ها و رفع آن در کردی میانه [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 1-15]
 • کُردی میانه کوتاه شدگی واکه در کردی میانی: تحلیلی براساس اصول واج شناسی بهینگی [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 21-31]
 • کردی موکریانی زمان و نمود در کردی موکریانی [دوره 2، شماره 8، 1393-1394، صفحه 101-124]
 • کشش جبرانی تبیین فرایند کشش جبرانی در گویش لکی دلفان در چارچوب نظریه بهینگی [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 61-80]
 • کشش جبرانی همخوانی تحلیل مورایی کشش جبرانی در گویش فارسی کرمانشاهی [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 1-15]
 • کشش جبرانی واکه‌ای تحلیل مورایی کشش جبرانی در گویش فارسی کرمانشاهی [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 1-15]
 • کلاترزان انتخاب نام فرزند از منظر زبان شناسی اجتماعی شناختی در دهه‌های 95-1366 ( مطالعه موردی: بخش کلاترزان در شهرستان سنندج ) [(مقالات آماده انتشار)]
 • کلام بررسی ساخت نحوی و ساخت اطلاع سازه‌های پیشایند‌شده درجملات ساده فارسی (با استناد به داده‌هایی از یک گزارش فوتبال) [(مقالات آماده انتشار)]
 • کلام جنسیّت‌زده سیر جنسیّت‌زدگی در ادبیات داستانی معاصر زبان فارسی [دوره 1، شماره 1، 1392-1393، صفحه 105-127]
 • کلید‌واژه‌ها: کردی‌کرمانشاهی اسم‌خودمانی الگویی جهت بازنمایی رفتار کلامی اعتراض و رضایت در کردی‌کرمانشاهی [دوره 2، شماره 8، 1393-1394، صفحه 25-37]
 • کمینه­ گرایی قلب نحوی در کردی کلهری براساس برنامۀ کمینه‌گرا [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 1-19]
 • کمینه‌گرایی منفی‌سازی و حاشیۀ سمت چپ جمله در جملات پرسشی بلی-خیر در فارسی: رویکردی کمینه‌گرا [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 81-101]
 • کنش­گران اجتماعی بازنمایی کنش گران اجتماعی داستان آب‌بید با بهره‌گیری از الگوی جامعه‌شناختی - معنایی ون لیوون [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 17-33]
 • کنش­رو تظاهر چندگانۀ موضوعات در زبان فارسی: بررسی نقش ”را“ و خوانش کلی در تناوب مکانی [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 67-89]
 • کنش گزاره‌ای صفت‌سازی و صفت‌زدایی در زبان فارسی از دیدگاه سرنمون رده‌شناختی [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 91-107]
 • کنش گفتاری بررسی کنش گفتاری تسلیت در گویش کردی ایلامی [دوره 3، شماره 12، 1395، صفحه 35-50]
 • که چند کاربرد کلامی دیگر از «که» در فارسی گفتاری [دوره 1، شماره 2، 1392-1393، صفحه 103-116]
 • کوتاه ­شدگی التقای واکه ها و رفع آن در کردی میانه [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 1-15]
 • کوتاه­شدگی کوتاه شدگی واکه در کردی میانی: تحلیلی براساس اصول واج شناسی بهینگی [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 21-31]
 • کودکان فارسی - ترکی­زبان الگوی رشد شناخت اجتماعی کودکان پیش‌دبستانی فارسی‌زبان و فارسی - ترکی‌زبان با توجّه به توالی تکلیف‌های نظریۀ ذهن [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 61-81]
 • کودکان فارسی‌زبان الگوی رشد شناخت اجتماعی کودکان پیش‌دبستانی فارسی‌زبان و فارسی - ترکی‌زبان با توجّه به توالی تکلیف‌های نظریۀ ذهن [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 61-81]

گ

 • گروه اسمی گروه کمیت‌نما در فارسی امروز [دوره 3، شماره 14، 1395، صفحه 61-75]
 • گروه پوسته‌ای بررسی جایگاه بی‌نشان قید حالت در زبان فارسی [دوره 2، شماره 5، 1393-1394، صفحه 1-19]
 • گروه فعل کوچک شکافته گروه فعلی شکافته در فارسی: تمایز هستۀ جهت و فعل کوچک [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 33-48]
 • گروه کمیت‌نما گروه کمیت‌نما در فارسی امروز [دوره 3، شماره 14، 1395، صفحه 61-75]
 • گروه‌های جنس سیر جنسیّت‌زدگی در ادبیات داستانی معاصر زبان فارسی [دوره 1، شماره 1، 1392-1393، صفحه 105-127]
 • گزاره‌های مرکّب فعل سبک در افعال مرکّب فارسی [دوره 1، شماره 1، 1392-1393، صفحه 77-104]
 • گسترش بررسی فرایندهای تضعیف در گویش لری باغملک: واج‌شناسی خودواحد [دوره 3، شماره 15، 1395، صفحه 1-23]
 • گفتار یادگیری زبان فارسی به عنوان زبان دوم از منظر فرضیۀ مبتدا [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 55-72]
 • گفتمان بیلبورد تجاری سازوکار معناپردازی رنگ در بیلبوردهای تجاری شهر تهران: مطالعة موردی بیلبوردهای تجاری شرکت بیمة معلم، پودر تاژ و اسنک چی‌توز [دوره 2، شماره 5، 1393-1394، صفحه 61-84]
 • گفتمان حقوقی روایت و ضدّ روایت در گفتمان حقوقی [دوره 3، شماره 14، 1395، صفحه 37-59]
 • گفتمان فارسی نقش فرهنگ در ساخت و گزینش استعارة مفهومی حجاب در گفتمان فرهنگی فارسی ازمنظر نظریة گفتمانی استعاره [دوره 3، شماره 15، 1395، صفحه 73-89]
 • گویش بررسی و توصیف حالت‌نمایی در چهار گویش فارسی خوزستان از منظر رده‌شناسی زبان [دوره 2، شماره 8، 1393-1394، صفحه 1-23]
 • گویش ایوانی بررسی اصطلاحات خویشاوندی در گویش کلهری گونة ایوانی [دوره 3، شماره 12، 1395، صفحه 85-104]
 • گویش بختیاری نمود دستوری در گویش لری بختیاری [دوره 1، شماره 3، 1392-1393، صفحه 139-157]
 • گویش بختیاری بررسی تطبیقی تلفّظ ضمیرهای انعکاسی در فارسی گفتاری معیار و گویش بختیاری [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 33-52]
 • گویش بختیاری راهبردهای کنش گفتاری عذرخواهی در گویش بختیاری از دیدگاه زبان‌شناسی اجتماعی [دوره 3، شماره 14، 1395، صفحه 103-121]
 • گویش بروجردی بررسی برخی از فرایندهای واجی در گویش بروجردی در مقایسه با فارسی معیار با تلفیقی از رویکرد واج‏شناسی زایشی و نظریه بهینگی [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 1-19]
 • گویش بلوچیِ سرحدّیِ گرنچین بررسی زایشی دستگاه واجی گویش بلوچی سرحدّیِ گرنچین [دوره 1، شماره 4، 1392-1393، صفحه 1-30]
 • گویش تاتی فرایندهای واژ - واجی پیشوندهای گویش تاتی تاکستان بر پایۀ نظریۀ بهینگی [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 21-36]
 • گویش تبری استعاره‌های مربوط به چشم و قلب در تبری: رویکردی شناختی [دوره 3، شماره 14، 1395، صفحه 123-142]
 • گویش ترکی عجب‎شیری بازنمایی واج /r/ در گویش ترکی عجب‎شیری در چارچوب نظریۀ بهینگی [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 81-92]
 • گویش سیستانی خوشه دوهمخوانی آغازین در گویش سیستانی از دیدگاه واج‌شناسی خودواحد [دوره 2، شماره 8، 1393-1394، صفحه 39-62]
 • گویش سورانی بررسی نمود ناقص در زبان کردی براساس دستور ساخت‌مدار نشانه‌محور [دوره 3، شماره 13، 1395، صفحه 105-126]
 • گویش فارسی کرمانشاهی تحلیل مورایی کشش جبرانی در گویش فارسی کرمانشاهی [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 1-15]
 • گویش کلهری بررسی افعال مرکّب در گویش کلهری زبان کردی با تکیه بر آثار ادبی معاصر [دوره 3، شماره 15، 1395، صفحه 41-54]
 • گویش کلهری نظام مطابقه در کلهری و مقایسۀ آن با لکی، سورانی و کرمانجی [دوره 3، شماره 15، 1395، صفحه 91-110]
 • گویش لری بررسی برخی از فرایندهای واجی در گویش بروجردی در مقایسه با فارسی معیار با تلفیقی از رویکرد واج‏شناسی زایشی و نظریه بهینگی [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 1-19]
 • گویش لری باغملک بررسی فرایندهای تضعیف در گویش لری باغملک: واج‌شناسی خودواحد [دوره 3، شماره 15، 1395، صفحه 1-23]
 • گویش لکی تبیین فرایند کشش جبرانی در گویش لکی دلفان در چارچوب نظریه بهینگی [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 61-80]
 • گویش لکی دلفان تحلیل بهینگی فرایند دوگان‌سازی در گویش لکی دلفان [دوره 3، شماره 15، 1395، صفحه 55-72]
 • گویش‌های ایرانی دربارۀ پیشین‌شدگی واکۀ ū در لری و گویش‌های مرکزی ایران [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 83-96]
 • گویش های فارسی خوزستان بررسی و توصیف حالت‌نمایی در چهار گویش فارسی خوزستان از منظر رده‌شناسی زبان [دوره 2، شماره 8، 1393-1394، صفحه 1-23]
 • گویش‌های مرکزی دربارۀ پیشین‌شدگی واکۀ ū در لری و گویش‌های مرکزی ایران [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 83-96]
 • گویش هورامی تأثیر قدرت موضوعات فعلی بر حالت نمایی افتراقی: شواهدی از گویش هورامی [دوره 1، شماره 1، 1392-1393، صفحه 1-20]
 • گویش هورامان تخت ساخت هجا در زبان هورامی (گویش هورامان تخت) [دوره 1، شماره 2، 1392-1393، صفحه 57-78]
 • گویش هورامان تخت فرایندهای واجی همخوانی در واژه‌های مشترک بین زبان فارسی معیار و زبان هورامی (گویش هورامان تخت) [دوره 1، شماره 4، 1392-1393، صفحه 73-100]
 • گویشوران کرد زبان بررسی قاطعیّت در گفتار گویشوران کردی کلهری بر اساس رویکرد تسلّط لیکاف [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 41-60]
 • گونه های زبانی ایرانی راهبردهای بیان مالکیت در برخی گونه‌های زبانی ایرانی [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 57-76]
 • گونه­‌های کردی ایلامی فرایندهای واجی تقویت در گونه‌های کردی ایلامی [دوره 3، شماره 12، 1395، صفحه 17-34]
 • گونۀ تاکستانی دستوری‌شدگی طبقه‌نمای «/done ne» در گونۀ تاکستانی زبان تاتی [دوره 1، شماره 1، 1392-1393، صفحه 57-75]
 • گونۀ موکریانی وضعیت سازه‌بودگی زنجیره‌های شبه خرده‌جمله در گونۀ موکریانی [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 23-43]

ل

 • لثوی‌شدگی بررسی تطبیقی تلفّظ ضمیرهای انعکاسی در فارسی گفتاری معیار و گویش بختیاری [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 33-52]
 • لری نمود فعل در زبان لری و گونه‌های آن [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 93-110]
 • لری دربارۀ پیشین‌شدگی واکۀ ū در لری و گویش‌های مرکزی ایران [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 83-96]
 • لهجۀ کرمانی بررسی کاهش واکه‌ای و مشخصه‌های آکوستیکی واکۀ /æ/ در لهجۀ کرمانی [دوره 1، شماره 2، 1392-1393، صفحه 1-14]
 • لهجۀ مراغه­ ای بررسی و توصیف واژه بست در گویش مراغه‌ای زبان ترکی [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 45-66]
 • لهجۀ معیار بررسی کاهش واکه‌ای و مشخصه‌های آکوستیکی واکۀ /æ/ در لهجۀ کرمانی [دوره 1، شماره 2، 1392-1393، صفحه 1-14]

م

 • مالک راهبردهای بیان مالکیت در برخی گونه‌های زبانی ایرانی [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 57-76]
 • مبتداسازی یادگیری زبان فارسی به عنوان زبان دوم از منظر فرضیۀ مبتدا [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 55-72]
 • مبتدایی - غیر مبتدایی‌بودن بررسی نظام مطابقه در کردی ایلامی [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 49-72]
 • متون علمی بررسی شناختی طرح‌واره‌های تصوّری در متون علمی [دوره 3، شماره 13، 1395، صفحه 43-59]
 • متون مطبوعاتی بازنمود شبکه‌های اجتماعی در مطبوعات ایران از منظر تحلیل گفتمان انتقادی [دوره 2، شماره 6، 1393-1394، صفحه 91-108]
 • مجاورت راهبردهای بیان مالکیت در برخی گونه‌های زبانی ایرانی [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 57-76]
 • مجهول‌سازی الگوهای کاهش ظرفیت فعلی: شواهدی از زبان فارسی [دوره 1، شماره 3، 1392-1393، صفحه 49-67]
 • محدودیت محدودیت‌های ناظر بر زایایی فعل‌های برگرفته از اسم و صفت در فارسی معیار [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 109-132]
 • محدودیت‌ها فرایندهای واژ - واجی پیشوندهای گویش تاتی تاکستان بر پایۀ نظریۀ بهینگی [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 21-36]
 • محدودیت‌های واژه‌سازی تحلیل ساختواژی ابداعات واژگانی در آنگاه پس از تندر اخوان ثالث [دوره 2، شماره 7، 1393-1394، صفحه 31-56]
 • محلّ مکث وزن شعر در اشعار یازده هجایی شهرضایی [دوره 1، شماره 1، 1392-1393، صفحه 47-55]
 • مدل آوایی خیزان تحلیل آکوستیکی ”آهنگ“ در قصه‌گویی کودکان فارسی‌زبان بر پایۀ الگوی خیزان، افتان و پیوستگی [دوره 2، شماره 5، 1393-1394، صفحه 41-60]
 • مدل‌های ذهنی مقایسۀ مدل‌های ذهنی فارسی‌زبانان و آذری‌زبانان (بررسی موردی مصدرهای مرکب با جزء‌های فعلی خوردن، زدن، کشیدن و گرفتن) [دوره 1، شماره 3، 1392-1393، صفحه 69-101]
 • مدل‌های ذهنی مقایسۀ مدل‌های ذهنی گویشوران فارسی‌زبان و هورامی‌زبان (بررسی موردی فعل ʼخوردنʻ) [دوره 1، شماره 4، 1392-1393، صفحه 31-52]
 • مرز اشتقاق رفع التقاء واکه در بافت // در مرز اشتقاق واژه‌های زبان فارسی: نظریة بهینگی [دوره 3، شماره 15، 1395، صفحه 25-40]
 • مرزبان­نامه بررسی مفهوم‌سازی‌ نیروهای ذهنی انسان در مرزبان‌نامه [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 31-50]
 • مرکز ثقل طیفی بررسی کاهش واکه‌ای و مشخصه‌های آکوستیکی واکۀ /æ/ در لهجۀ کرمانی [دوره 1، شماره 2، 1392-1393، صفحه 1-14]
 • میزان رمزگردانی بررسی پدیدۀ رمزگردانی از دیدگاه زبان‌شناسی اجتماعی: مطالعۀ گفتار روزمرّۀ دانش‌آموزان مقطع متوسطۀ شهرستان ارومیه [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 21-32]
 • مسیر مفهوم‌سازی افعال حرکتی بسیط زبان فارسی: رویکردی شناختی [دوره 1، شماره 3، 1392-1393، صفحه 103-122]
 • مسیرهای گسترشی حرکت فرضی در زبان فارسی: رویکردی شناختی به مسیرهای گسترشی [دوره 2، شماره 6، 1393-1394، صفحه 1-25]
 • مشخّصة تصریفی بررسی وندهای تصریفی کردی بیجار گروس براساس نظریه استامپ [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 93-115]
 • مشخصه‌های کمینة رنگ سازوکار معناپردازی رنگ در بیلبوردهای تجاری شهر تهران: مطالعة موردی بیلبوردهای تجاری شرکت بیمة معلم، پودر تاژ و اسنک چی‌توز [دوره 2، شماره 5، 1393-1394، صفحه 61-84]
 • مشخّصۀ معنایی بررسی ساختواژی و معنایی پسوند «-گر» در زبان فارسی [دوره 1، شماره 3، 1392-1393، صفحه 1-22]
 • مصدر ساختار تصریفی فعل در بلوچی سرحدی گرنچین [دوره 1، شماره 3، 1392-1393، صفحه 23-48]
 • مطابقه مطابقه، مقوله‌ای معنامند در ساخت غیرشخصی: تحلیلی در چارچوب دستور شناختی [دوره 2، شماره 7، 1393-1394، صفحه 1-29]
 • مطابقه بررسی نظام مطابقه در کردی ایلامی [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 49-72]
 • مطابقه نظام مطابقه در کلهری و مقایسۀ آن با لکی، سورانی و کرمانجی [دوره 3، شماره 15، 1395، صفحه 91-110]
 • مطابقه بررسی اختلال مطابقه، زمان و نمود دستوری در دو بیمار زبان‌پریش بروکائی کردزبان [دوره 3، شماره 13، 1395، صفحه 61-81]
 • مطالعات ترجمه نگاهی به کاربرد پیکره‌ها در برخی حوزه‌های زبان‌شناسی [دوره 2، شماره 6، 1393-1394، صفحه 109-126]
 • مطبوعات ایران بررسی پیکره‌بنیاد کلمات به‌کار‌رفته در بازنمایی مجرم، قربانی و جرم در مطبوعات ایران بر اساس چارچوب سبک‌شناسی انتقادی [(مقالات آماده انتشار)]
 • معیارهای معنایی بررسی مقوله فعل ازدیدگاه سرنمونی و براساس معیارهای معنایی گیون: هر فعل یک مقوله [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 33-53]
 • معرّف گروه کمیت‌نما در فارسی امروز [دوره 3، شماره 14، 1395، صفحه 61-75]
 • معرفگی - نکرگی بررسی نظام مطابقه در کردی ایلامی [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 49-72]
 • معناپردازی رنگ سازوکار معناپردازی رنگ در بیلبوردهای تجاری شهر تهران: مطالعة موردی بیلبوردهای تجاری شرکت بیمة معلم، پودر تاژ و اسنک چی‌توز [دوره 2، شماره 5، 1393-1394، صفحه 61-84]
 • معناشناسی درزمانی بررسی تغییرات معنایی واژۀ «دولت» در زبان فارسی بر اساس نظریۀ پیش‌نمونه [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 77-97]
 • معناشناسی شناختی حرکت فرضی در زبان فارسی: رویکردی شناختی به مسیرهای گسترشی [دوره 2، شماره 6، 1393-1394، صفحه 1-25]
 • معناشناسی شناختی تحلیل صرفی و معنایی رنگ‌واژه‌ها در زبان گرجی فریدون‌شهر: رویکردی شناختی [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 1-22]
 • معناشناسی شناختی بررسی شناختی طرح‌واره‌های تصوّری در متون علمی [دوره 3، شماره 13، 1395، صفحه 43-59]
 • معناشناسی شناختی چندمعنایی نظام‌مند در رویکرد شناختی، تحلیل چندمعنایی فعل حسّ دیدن در زبان فارسی [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 73-91]
 • معنی­ شناسی بررسی افعال پیشوندی در زبان فارسی ازمنظر صرف ساخت [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 35-55]
 • معنی‌شناسی جهان‌های ممکن معنی‌شناسی جملات امری در فارسی [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 99-126]
 • معنی­ شناسی شناختی بررسی مفهوم‌سازی‌ نیروهای ذهنی انسان در مرزبان‌نامه [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 31-50]
 • معنی­شناسی شناختی استعاره‌های مربوط به چشم و قلب در تبری: رویکردی شناختی [دوره 3، شماره 14، 1395، صفحه 123-142]
 • معنی‌شناسی شناختی چندمعنایی حرف اضافۀ ”به“ در زبان فارسی با رویکرد معنی‌شناسی شناختی [دوره 2، شماره 7، 1393-1394، صفحه 57-79]
 • معنی‌شناسی واژگانی بررسی ساختواژی و معنایی پسوند «-گر» در زبان فارسی [دوره 1، شماره 3، 1392-1393، صفحه 1-22]
 • معنی‌شناسی واژگانی رویکرد فرازبان معنایی طبیعی: فرض‌ها، مفاهیم و اهداف [دوره 2، شماره 7، 1393-1394، صفحه 95-113]
 • مفعول‌نمایی افتراقی تأثیر قدرت موضوعات فعلی بر حالت نمایی افتراقی: شواهدی از گویش هورامی [دوره 1، شماره 1، 1392-1393، صفحه 1-20]
 • مفهوم­سازی بررسی مفهوم‌سازی‌ نیروهای ذهنی انسان در مرزبان‌نامه [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 31-50]
 • مفهوم‌سازی حرکت حرکت فرضی در زبان فارسی: رویکردی شناختی به مسیرهای گسترشی [دوره 2، شماره 6، 1393-1394، صفحه 1-25]
 • مقیاس ولمان و لیو الگوی رشد شناخت اجتماعی کودکان پیش‌دبستانی فارسی‌زبان و فارسی - ترکی‌زبان با توجّه به توالی تکلیف‌های نظریۀ ذهن [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 61-81]
 • مقوله بررسی تغییرات معنایی واژۀ «دولت» در زبان فارسی بر اساس نظریۀ پیش‌نمونه [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 77-97]
 • مقولۀ شعاعی تحلیلی نقش گرا از کاربردهای حرف اضافۀ با در زبان فارسی [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 37-59]
 • مکان استعارۀ زمان به‌مثابۀ حرکت در مکان در اشعار سهراب سپهری براساس نظریۀ معاصر استعاره [دوره 3، شماره 12، 1395، صفحه 1-16]
 • ملک راهبردهای بیان مالکیت در برخی گونه‌های زبانی ایرانی [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 57-76]
 • منفی‌سازی منفی‌سازی و حاشیۀ سمت چپ جمله در جملات پرسشی بلی-خیر در فارسی: رویکردی کمینه‌گرا [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 81-101]
 • مهاباد روند نام‎گذاری فرزندان در شهر مهاباد از دیدگاه زبان‎شناسی اجتماعی [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 1-18]
 • مهجور‌شدگی بررسی مهجورشدگی واژگان عربی در مطبوعات زبان فارسی در سدۀ اخیر [دوره 1، شماره 2، 1392-1393، صفحه 15-30]
 • موضوع بیرونی گروه فعلی شکافته در فارسی: تمایز هستۀ جهت و فعل کوچک [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 33-48]
 • موضوع تهی حذف گروه فعلی در زبان کردی سنندجی: رویکردی کمینه‌گرا [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 77-94]
 • موضوع مکانی تظاهر چندگانۀ موضوعات در زبان فارسی: بررسی نقش ”را“ و خوانش کلی در تناوب مکانی [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 67-89]
 • موقعیت‌فاعل مطابقه، مقوله‌ای معنامند در ساخت غیرشخصی: تحلیلی در چارچوب دستور شناختی [دوره 2، شماره 7، 1393-1394، صفحه 1-29]
 • مولکول معنایی رویکرد فرازبان معنایی طبیعی: فرض‌ها، مفاهیم و اهداف [دوره 2، شماره 7، 1393-1394، صفحه 95-113]

ن

 • نابینایی بررسی مقایسه‌ای ویژگی‌های واکه‌های زبان فارسی در دانش‌آموزان بینا و نابینا در چارچوب آواشناسی صوت‌شناختی [دوره 3، شماره 12، 1395، صفحه 51-66]
 • ناتورالیسم سبک‌شناسی نحوی داستان ”قفس“ صادق چوبک بر اساس صدای دستوری [دوره 2، شماره 5، 1393-1394، صفحه 85-104]
 • نام‌شناسی اجتماعی بررسی نام‌گذاری اشخاص در بانه از دیدگاه نام‌شناسی اجتماعی [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 1-19]
 • نام گذاری روند نام‎گذاری فرزندان در شهر مهاباد از دیدگاه زبان‎شناسی اجتماعی [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 1-18]
 • نام‌گذاری نظام واژه‌سازی در چارچوب نظریۀ نام‌نگری اشتکاور با نگاهی به زبان فارسی [دوره 2، شماره 5، 1393-1394، صفحه 105-124]
 • نام‌گذاری انتخاب نام فرزند از منظر زبان شناسی اجتماعی شناختی در دهه‌های 95-1366 ( مطالعه موردی: بخش کلاترزان در شهرستان سنندج ) [(مقالات آماده انتشار)]
 • نام‌های خاص بررسی نام‌گذاری اشخاص در بانه از دیدگاه نام‌شناسی اجتماعی [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 1-19]
 • نخستی‌های معنایی رویکرد فرازبان معنایی طبیعی: فرض‌ها، مفاهیم و اهداف [دوره 2، شماره 7، 1393-1394، صفحه 95-113]
 • نرخ تغییرات بررسی صوت‌شناختی واکه‌های ساده و واکه‌های مرکّب در گویش کردی زنگنه‌ای [دوره 3، شماره 14، 1395، صفحه 23-36]
 • نیروهای ذهنی بررسی مفهوم‌سازی‌ نیروهای ذهنی انسان در مرزبان‌نامه [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 31-50]
 • نسل بررسی واژگان خویشاوندی هورامی براساس معیارهای مورداک [دوره 1، شماره 2، 1392-1393، صفحه 31-55]
 • نشان‌داری ساختاری صفت‌سازی و صفت‌زدایی در زبان فارسی از دیدگاه سرنمون رده‌شناختی [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 91-107]
 • نشان­گر تأکید­ ساخت تأکید در کردی [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 1-13]
 • نشانه شناسی اجتماعی بررسی نشانه‌شناختی تصاویر کتب کودکان بر اساس رویکرد نشانه‌شناسی اجتماعی: مطالعۀ موردی کتاب فارسی پایۀ اول دبستان [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 119-140]
 • نظام واژه‌سازی نظام واژه‌سازی در چارچوب نظریۀ نام‌نگری اشتکاور با نگاهی به زبان فارسی [دوره 2، شماره 5، 1393-1394، صفحه 105-124]
 • نظریة بهینگی بررسی برخی از فرایندهای واجی در گویش بروجردی در مقایسه با فارسی معیار با تلفیقی از رویکرد واج‏شناسی زایشی و نظریه بهینگی [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 1-19]
 • نظریة بهینگی رفع التقاء واکه در بافت // در مرز اشتقاق واژه‌های زبان فارسی: نظریة بهینگی [دوره 3، شماره 15، 1395، صفحه 25-40]
 • نظریة بهینگی بررسی اصل توالی رسایی در واژه‌های یک‌هجایی CVCC زبان فارسی در قالب مدل سه‌وجهی ناندیسکان [دوره 3، شماره 13، 1395، صفحه 83-103]
 • نظریة گفتمانی استعاره نقش فرهنگ در ساخت و گزینش استعارة مفهومی حجاب در گفتمان فرهنگی فارسی ازمنظر نظریة گفتمانی استعاره [دوره 3، شماره 15، 1395، صفحه 73-89]
 • نظریه‌بهینگی اسم‌خودمانی الگویی جهت بازنمایی رفتار کلامی اعتراض و رضایت در کردی‌کرمانشاهی [دوره 2، شماره 8، 1393-1394، صفحه 25-37]
 • نظریه مورایی تحلیل مورایی کشش جبرانی در گویش فارسی کرمانشاهی [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 1-15]
 • نظریۀ آمیختگی مفهومی تحلیل فشرده سازی در سینما در چارچوب نظریه آمیختگی مفهومی در فیلم سینمایی رقص در غبار [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 93-115]
 • نظریۀ بازبینی نظام بازبینی در زبان فارسی معاصر: تحلیلی از مشخّصه‌های حالت و تتا با رویکرد کمینه‌گرا [دوره 1، شماره 2، 1392-1393، صفحه 79-102]
 • نظریۀ بهینگی فرایند درج واکه در خوشه‌های همخوانی پایانی در زبان ترکی آذربایجانی [دوره 2، شماره 7، 1393-1394، صفحه 81-93]
 • نظریۀ بهینگی بازنمایی واج /r/ در گویش ترکی عجب‎شیری در چارچوب نظریۀ بهینگی [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 81-92]
 • نظریۀ بهینگی فرایندهای واژ - واجی پیشوندهای گویش تاتی تاکستان بر پایۀ نظریۀ بهینگی [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 21-36]
 • نظریۀ بهینگی تحلیل بهینگی فرایند دوگان‌سازی در گویش لکی دلفان [دوره 3، شماره 15، 1395، صفحه 55-72]
 • نظریۀ تتا نظام بازبینی در زبان فارسی معاصر: تحلیلی از مشخّصه‌های حالت و تتا با رویکرد کمینه‌گرا [دوره 1، شماره 2، 1392-1393، صفحه 79-102]
 • نظریۀ حالت نظام بازبینی در زبان فارسی معاصر: تحلیلی از مشخّصه‌های حالت و تتا با رویکرد کمینه‌گرا [دوره 1، شماره 2، 1392-1393، صفحه 79-102]
 • نظریۀ ذهن الگوی رشد شناخت اجتماعی کودکان پیش‌دبستانی فارسی‌زبان و فارسی - ترکی‌زبان با توجّه به توالی تکلیف‌های نظریۀ ذهن [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 61-81]
 • نظریۀ معاصر استعاره استعارۀ زمان به‌مثابۀ حرکت در مکان در اشعار سهراب سپهری براساس نظریۀ معاصر استعاره [دوره 3، شماره 12، 1395، صفحه 1-16]
 • نظریۀ نام‌نگری نظام واژه‌سازی در چارچوب نظریۀ نام‌نگری اشتکاور با نگاهی به زبان فارسی [دوره 2، شماره 5، 1393-1394، صفحه 105-124]
 • نقش بازنمودی بررسی نشانه‌شناختی تصاویر کتب کودکان بر اساس رویکرد نشانه‌شناسی اجتماعی: مطالعۀ موردی کتاب فارسی پایۀ اول دبستان [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 119-140]
 • نقش ترکیبی بررسی نشانه‌شناختی تصاویر کتب کودکان بر اساس رویکرد نشانه‌شناسی اجتماعی: مطالعۀ موردی کتاب فارسی پایۀ اول دبستان [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 119-140]
 • نقش تعاملی بررسی نشانه‌شناختی تصاویر کتب کودکان بر اساس رویکرد نشانه‌شناسی اجتماعی: مطالعۀ موردی کتاب فارسی پایۀ اول دبستان [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 119-140]
 • نقش­گرایی ساخت تأکید در کردی [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 1-13]
 • نقش‌گرایی تحلیل سبک‌شناختی داستان هفت‌خوان رستم شاهنامه در چارچوب دستور نقش‌گرای نظام‌مند هلیدی [دوره 1، شماره 4، 1392-1393، صفحه 119-142]
 • نقش‌نماهای‌کلامی بررسی نقش‌نماهای کلامی فارسی در مکالمات گویشوران یک‌زبانة ترکی آذربایجانی و دوزبانة ترکی-فارسی [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 91-112]
 • نگرش زبانی بررسی نگرش‌های شناختی و عاطفی دوزبانه‌های کردی-فارسی نسبت به زبان فارسی معیار بر اساس رویکرد ذهن‌گرایی [دوره 2، شماره 6، 1393-1394، صفحه 27-46]
 • نگرش شناختی بررسی نگرش‌های شناختی و عاطفی دوزبانه‌های کردی-فارسی نسبت به زبان فارسی معیار بر اساس رویکرد ذهن‌گرایی [دوره 2، شماره 6، 1393-1394، صفحه 27-46]
 • نگرش عاطفی بررسی نگرش‌های شناختی و عاطفی دوزبانه‌های کردی-فارسی نسبت به زبان فارسی معیار بر اساس رویکرد ذهن‌گرایی [دوره 2، شماره 6، 1393-1394، صفحه 27-46]
 • نمود بررسی اختلال مطابقه، زمان و نمود دستوری در دو بیمار زبان‌پریش بروکائی کردزبان [دوره 3، شماره 13، 1395، صفحه 61-81]
 • نمود استمراری نمود فعل در زبان لری و گونه‌های آن [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 93-110]
 • نمود تام نمود دستوری در گویش لری بختیاری [دوره 1، شماره 3، 1392-1393، صفحه 139-157]
 • نمود دیدگاهی زمان و نمود در کردی موکریانی [دوره 2، شماره 8، 1393-1394، صفحه 101-124]
 • نمود دستوری نمود دستوری در گویش لری بختیاری [دوره 1، شماره 3، 1392-1393، صفحه 139-157]
 • نمود دستوری ناقص بررسی نمود ناقص در زبان کردی براساس دستور ساخت‌مدار نشانه‌محور [دوره 3، شماره 13، 1395، صفحه 105-126]
 • نمود کامل نمود دستوری در گویش لری بختیاری [دوره 1، شماره 3، 1392-1393، صفحه 139-157]
 • نمود کامل نمود فعل در زبان لری و گونه‌های آن [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 93-110]
 • نمود متکامل نمود فعل در زبان لری و گونه‌های آن [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 93-110]
 • نمود موقعیتی زمان و نمود در کردی موکریانی [دوره 2، شماره 8، 1393-1394، صفحه 101-124]
 • نمود ناقص نمود دستوری در گویش لری بختیاری [دوره 1، شماره 3، 1392-1393، صفحه 139-157]

و

 • وابسته گروه کمیت‌نما در فارسی امروز [دوره 3، شماره 14، 1395، صفحه 61-75]
 • واج‌­آرایی بررسی اصل توالی رسایی در واژه‌های یک‌هجایی CVCC زبان فارسی در قالب مدل سه‌وجهی ناندیسکان [دوره 3، شماره 13، 1395، صفحه 83-103]
 • واج­آرایی زبان فارسی بررسی ارتقاء واکه پیش از همخوان خیشومی تیغه‌ای در زبان فارسی در قالب بهینگی [دوره 3، شماره 12، 1395، صفحه 67-84]
 • واجی ­شدگی دیرکرد قله در واج شناسی آهنگ فارسی: رویدادی واجی یا آوایی؟ [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 73-91]
 • واج‌شناسی آزمایشگاهی تعیین ردۀ گویش کردی ایلام براساس اندازه‌گیری VOT [دوره 2، شماره 8، 1393-1394، صفحه 79-99]
 • واج شناسی خودواحد خوشه دوهمخوانی آغازین در گویش سیستانی از دیدگاه واج‌شناسی خودواحد [دوره 2، شماره 8، 1393-1394، صفحه 39-62]
 • واج‌شناسی خودواحد بررسی فرایندهای تضعیف در گویش لری باغملک: واج‌شناسی خودواحد [دوره 3، شماره 15، 1395، صفحه 1-23]
 • واجشناسی زایشی خوشه دوهمخوانی آغازین در گویش سیستانی از دیدگاه واج‌شناسی خودواحد [دوره 2، شماره 8، 1393-1394، صفحه 39-62]
 • واج­‌شناسی زایشی فرایندهای واجی تقویت در گونه‌های کردی ایلامی [دوره 3، شماره 12، 1395، صفحه 17-34]
 • واج‌شناسی زایشی بررسی زایشی دستگاه واجی گویش بلوچی سرحدّیِ گرنچین [دوره 1، شماره 4، 1392-1393، صفحه 1-30]
 • واج‌شناسی زایشی فرایندهای واجی همخوانی در واژه‌های مشترک بین زبان فارسی معیار و زبان هورامی (گویش هورامان تخت) [دوره 1، شماره 4، 1392-1393، صفحه 73-100]
 • واج‏شناسی زایشی بررسی برخی از فرایندهای واجی در گویش بروجردی در مقایسه با فارسی معیار با تلفیقی از رویکرد واج‏شناسی زایشی و نظریه بهینگی [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 1-19]
 • وارونگی قاعده بررسی فرایند ارتقاء واکه و واژگونی این قاعده در گونه‌های زبان‌ فارسی: رویکرد زایشی [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 19-36]
 • واژگان بسیط تبیین فرایند کشش جبرانی در گویش لکی دلفان در چارچوب نظریه بهینگی [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 61-80]
 • واژگان خویشاوندی بررسی واژگان خویشاوندی هورامی براساس معیارهای مورداک [دوره 1، شماره 2، 1392-1393، صفحه 31-55]
 • واژگان مرکّب تبیین فرایند کشش جبرانی در گویش لکی دلفان در چارچوب نظریه بهینگی [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 61-80]
 • واژگونی قاعده بررسی فرایند ارتقاء واکه و واژگونی این قاعده در گونه‌های زبان‌ فارسی: رویکرد زایشی [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 19-36]
 • واژه ­بست بررسی و توصیف واژه بست در گویش مراغه‌ای زبان ترکی [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 45-66]
 • واژه­بست نظام مطابقه در کلهری و مقایسۀ آن با لکی، سورانی و کرمانجی [دوره 3، شماره 15، 1395، صفحه 91-110]
 • واژه-دستور نگاهی به کاربرد پیکره‌ها در برخی حوزه‌های زبان‌شناسی [دوره 2، شماره 6، 1393-1394، صفحه 109-126]
 • واژه‌سازی تحلیل ساختواژی ابداعات واژگانی در آنگاه پس از تندر اخوان ثالث [دوره 2، شماره 7، 1393-1394، صفحه 31-56]
 • واژه‌گزینی بررسی مهجورشدگی واژگان عربی در مطبوعات زبان فارسی در سدۀ اخیر [دوره 1، شماره 2، 1392-1393، صفحه 15-30]
 • واژه‌های قرضی طبقه‌بندی تغییرات ساختواژی در فرایند وام‌گیری واژه‌ها از زبان ترکی به فارسی [دوره 1، شماره 4، 1392-1393، صفحه 53-72]
 • واژه‌های مرکّب پربسامد زبان فارسی بررسی و مقایسة ساخت‌واژه‌های مرکّب پربسامد در زبان فارسی براساس دو الگوی صرفی واژه‌بنیاد و تکواژ‌بنیاد [دوره 3، شماره 14، 1395، صفحه 1-22]
 • واژه‌های مشتق‌مرکّب پربسامد زبان فارسی بررسی و مقایسة ساخت‌واژه‌های مرکّب پربسامد در زبان فارسی براساس دو الگوی صرفی واژه‌بنیاد و تکواژ‌بنیاد [دوره 3، شماره 14، 1395، صفحه 1-22]
 • واژه‌های نو تحلیل ساختواژی ابداعات واژگانی در آنگاه پس از تندر اخوان ثالث [دوره 2، شماره 7، 1393-1394، صفحه 31-56]
 • واژ-واجی تفاوت رفتاری فرایندهای واجی و واژ واجی در چارچوب رویکرد بهینگی: بررسی فرایند تضعیف در گویش کردی ایلام [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 17-32]
 • واقعیت تحولی بررسی طرحواره‌های وجهیت در زبان فارسی با رویکرد شناختی [دوره 1، شماره 4، 1392-1393، صفحه 101-118]
 • واکة ساده بررسی صوت‌شناختی واکه‌های ساده و واکه‌های مرکّب در گویش کردی زنگنه‌ای [دوره 3، شماره 14، 1395، صفحه 23-36]
 • واکة‌ مرکب شیوة تغییر واکه‌های مرکب در وام‌واژه‌های انگلیسی [دوره 1، شماره 3، 1392-1393، صفحه 123-137]
 • واکة مرکّب بررسی صوت‌شناختی واکه‌های ساده و واکه‌های مرکّب در گویش کردی زنگنه‌ای [دوره 3، شماره 14، 1395، صفحه 23-36]
 • واکة‌ مرکب افتان شیوة تغییر واکه‌های مرکب در وام‌واژه‌های انگلیسی [دوره 1، شماره 3، 1392-1393، صفحه 123-137]
 • واکة مرکب خیزان شیوة تغییر واکه‌های مرکب در وام‌واژه‌های انگلیسی [دوره 1، شماره 3، 1392-1393، صفحه 123-137]
 • واکداری تعیین ردۀ گویش کردی ایلام براساس اندازه‌گیری VOT [دوره 2، شماره 8، 1393-1394، صفحه 79-99]
 • واکه ساخت هجا در زبان هورامی (گویش هورامان تخت) [دوره 1، شماره 2، 1392-1393، صفحه 57-78]
 • واکه بررسی زایشی دستگاه واجی گویش بلوچی سرحدّیِ گرنچین [دوره 1، شماره 4، 1392-1393، صفحه 1-30]
 • واکه کوتاه شدگی واکه در کردی میانی: تحلیلی براساس اصول واج شناسی بهینگی [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 21-31]
 • واکه ­شدگی تفاوت رفتاری فرایندهای واجی و واژ واجی در چارچوب رویکرد بهینگی: بررسی فرایند تضعیف در گویش کردی ایلام [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 17-32]
 • واکه­های زبان فارسی بررسی مقایسه‌ای ویژگی‌های واکه‌های زبان فارسی در دانش‌آموزان بینا و نابینا در چارچوب آواشناسی صوت‌شناختی [دوره 3، شماره 12، 1395، صفحه 51-66]
 • واکۀ ū دربارۀ پیشین‌شدگی واکۀ ū در لری و گویش‌های مرکزی ایران [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 83-96]
 • وام­واژه درج واکه در وام‌واژه‌های انگلیسی در زبان فارسی [دوره 3، شماره 13، 1395، صفحه 1-20]
 • وام‌گیری طبقه‌بندی تغییرات ساختواژی در فرایند وام‌گیری واژه‌ها از زبان ترکی به فارسی [دوره 1، شماره 4، 1392-1393، صفحه 53-72]
 • وجهیت بررسی طرحواره‌های وجهیت در زبان فارسی با رویکرد شناختی [دوره 1، شماره 4، 1392-1393، صفحه 101-118]
 • وجهیت تکلیفی معنی‌شناسی جملات امری در فارسی [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 99-126]
 • وجهیت معرفتی معنی‌شناسی جملات امری در فارسی [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 99-126]
 • وجه‌نمایی فعل‌های کمکی وجهی در کردی سورانی [دوره 1، شماره 2، 1392-1393، صفحه 117-134]
 • وجه‌نمایی رابطۀ دستوری‌شدگی و بینافردیت در تعیین منشأ افعال کمکی وجه‌نما [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 95-112]
 • وجه وصفی ساختار تصریفی فعل در بلوچی سرحدی گرنچین [دوره 1، شماره 3، 1392-1393، صفحه 23-48]
 • وزن هجا تحلیل مورایی کشش جبرانی در گویش فارسی کرمانشاهی [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 1-15]
 • ویژگی‌های واژگانی توصیف زبان‌شناختی ویژگی‌های واژگانی گفتمان مکالمۀ پیام کوتاه زنان و مردان فارسی‌زبان [دوره 1، شماره 1، 1392-1393، صفحه 21-46]
 • وصلت بررسی واژگان خویشاوندی هورامی براساس معیارهای مورداک [دوره 1، شماره 2، 1392-1393، صفحه 31-55]
 • وند نظام مطابقه در کلهری و مقایسۀ آن با لکی، سورانی و کرمانجی [دوره 3، شماره 15، 1395، صفحه 91-110]
 • وندافزایی چندمعنایی پسوند «- انه» فارسی: رویکرد ساختواژۀ ساختی [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 21-39]
 • وند تصریفی بررسی وندهای تصریفی کردی بیجار گروس براساس نظریه استامپ [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 93-115]

ه

 • هجای سبک وزن شعر در اشعار یازده هجایی شهرضایی [دوره 1، شماره 1، 1392-1393، صفحه 47-55]
 • هجای سنگین وزن شعر در اشعار یازده هجایی شهرضایی [دوره 1، شماره 1، 1392-1393، صفحه 47-55]
 • هسته گروه کمیت‌نما در فارسی امروز [دوره 3، شماره 14، 1395، صفحه 61-75]
 • هفت‌خوان رستم تحلیل سبک‌شناختی داستان هفت‌خوان رستم شاهنامه در چارچوب دستور نقش‌گرای نظام‌مند هلیدی [دوره 1، شماره 4، 1392-1393، صفحه 119-142]
 • هلیدی تحلیل سبک‌شناختی داستان هفت‌خوان رستم شاهنامه در چارچوب دستور نقش‌گرای نظام‌مند هلیدی [دوره 1، شماره 4، 1392-1393، صفحه 119-142]
 • هماهنگی واکه‌ای فرایند درج واکه در خوشه‌های همخوانی پایانی در زبان ترکی آذربایجانی [دوره 2، شماره 7، 1393-1394، صفحه 81-93]
 • همپایه کلمات مرکّب راجی براساس طبقه‌بندی بیستو و اسکالیس [دوره 1، شماره 1، 1392-1393، صفحه 129-154]
 • همخوان ساخت هجا در زبان هورامی (گویش هورامان تخت) [دوره 1، شماره 2، 1392-1393، صفحه 57-78]
 • همخوان بررسی زایشی دستگاه واجی گویش بلوچی سرحدّیِ گرنچین [دوره 1، شماره 4، 1392-1393، صفحه 1-30]
 • همخوان خیشومی بررسی ارتقاء واکه پیش از همخوان خیشومی تیغه‌ای در زبان فارسی در قالب بهینگی [دوره 3، شماره 12، 1395، صفحه 67-84]
 • همخوان شناور رفع التقاء واکه در بافت // در مرز اشتقاق واژه‌های زبان فارسی: نظریة بهینگی [دوره 3، شماره 15، 1395، صفحه 25-40]
 • همخوان‌های انفجاری تعیین ردۀ گویش کردی ایلام براساس اندازه‌گیری VOT [دوره 2، شماره 8، 1393-1394، صفحه 79-99]
 • همگونی فرایندهای واجی همخوانی در واژه‌های مشترک بین زبان فارسی معیار و زبان هورامی (گویش هورامان تخت) [دوره 1، شماره 4، 1392-1393، صفحه 73-100]
 • همگونی خوشه دوهمخوانی آغازین در گویش سیستانی از دیدگاه واج‌شناسی خودواحد [دوره 2، شماره 8، 1393-1394، صفحه 39-62]
 • هنجارگریزی معنایی بررسی هنجارگریزی معنایی در غزلیات حافظ [دوره 2، شماره 6، 1393-1394، صفحه 47-68]
 • هنجارگریزی واژگانی تحلیل ساختواژی ابداعات واژگانی در آنگاه پس از تندر اخوان ثالث [دوره 2، شماره 7، 1393-1394، صفحه 31-56]
 • هویت روند نام‎گذاری فرزندان در شهر مهاباد از دیدگاه زبان‎شناسی اجتماعی [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 1-18]
 • هویت انتخاب نام فرزند از منظر زبان شناسی اجتماعی شناختی در دهه‌های 95-1366 ( مطالعه موردی: بخش کلاترزان در شهرستان سنندج ) [(مقالات آماده انتشار)]
 • هورامی بررسی واژگان خویشاوندی هورامی براساس معیارهای مورداک [دوره 1، شماره 2، 1392-1393، صفحه 31-55]
 • هورامی مقایسۀ مدل‌های ذهنی گویشوران فارسی‌زبان و هورامی‌زبان (بررسی موردی فعل ʼخوردنʻ) [دوره 1، شماره 4، 1392-1393، صفحه 31-52]
 • هورامی بررسی سه تکواژ «-ænæ»، «-æwæ» و «-æɾæ» در هورامی: پس‌اضافه یا حالت‌نما [دوره 2، شماره 7، 1393-1394، صفحه 115-135]
 • هَورامی رویکردی شناختی به بازنمایی رویداد حرکت در زبان هَورامی [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 43-58]